Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 30 april 2015, nr. IENM/BSK-2015/86520, houdende wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op het Besluit 2014/955/EU van de Commissie van 18 december 2014 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG betreffende de lijst van afvalstoffen overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014, L370) en op artikel 1.1, zesde lid, Wet milieubeheer;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling Europese afvalstoffenlijst wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. Bij het bepalen van de gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen, bedoeld in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen, worden de gevolgen van het verdampen van een gevaarlijke stof of het verdunnen, vermengen of uitlogen van een afvalstof, niet in aanmerking genomen.

2. Het derde lid vervalt.

3. Het vierde lid wordt vernummerd tot derde lid.

4. In het derde lid (nieuw) wordt ‘Het derde lid’ vervangen door: Het tweede lid.

B

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt ‘uitgave 1998’ vervangen door: uitgave 2004.

2. Het tweede lid, onderdeel b, komt te luiden:

b. olie uit elektrische uitrusting volgens NEN-EN-IEC 60567: uitgave 2012.

3. In het tweede lid, onderdeel d, wordt ‘puingranulaat’ vervangen door recyclinggranulaat en ‘uitgave 1999’ door: uitgave 2014.

4. In het derde lid, onderdeel a, wordt ‘uitgave 1999’ vervangen door: uitgave 2002.

5. In het vierde lid, onderdeel a, wordt ‘puingranulaat’ vervangen door recyclinggranulaat en ‘uitgave 1999’ door: uitgave 2014.

6. In het vierde lid, onderdeel b, wordt ‘EN 12766-1’ vervangen door NEN-EN 12766-1 en ‘EN-12766-2’ door: NEN-EN 12766-2.

7. In het vierde lid, onderdeel c, wordt ‘NEN 7425: uitgave 1999’ vervangen door: NEN-EN 14077: uitgave 2004.

8. In het vierde lid, onderdeel d, komt ‘ontwerp’ te vervallen en wordt ‘uitgave 2001’ vervangen door: uitgave 2006.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

TOELICHTING

Inleiding

Deze regeling wijzigt de Regeling Europese afvalstoffenlijst ter uitvoering van het Besluit van de Commissie van 18 december 2014 tot wijziging van de Beschikking 2000/532/EG betreffende de lijst van afvalstoffen overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europese Parlement en de Raad (2014/955/EU) (PbEU 2014, L370) en hierna aan te duiden als: Besluit 2014/955/EU.

Het Besluit 2014/955/EU is van toepassing met ingang van 1 juni 2015.

Aan het eind van deze toelichting is de transponeringstabel opgenomen.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de aanduiding van de in artikel 5 van de Regeling Europese afvalstoffenlijst opgenomen NEN-normen te actualiseren.

Strekking van Besluit 2014/955/EU

Besluit 2014/955/EU wijzigt de Beschikking van de Commissie van 3 mei 2000 tot vervanging van Beschikking 94/3/EG houdende vaststelling van een lijst van afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, onder a), van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen en Beschikking 94/904/EG van de Raad tot vaststelling van een lijst van gevaarlijke afvalstoffen overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Richtlijn 91/689/EEG van de Raad betreffende gevaarlijke afvalstoffen (2000/532/EG) (PB L 226 van 6.9.2000, blz 3) en hierna aan te duiden als: Beschikking 2000/532/EG.

In Beschikking 2000/532/EG is een lijst van afvalstoffen vastgesteld als bedoeld in artikel 7 van Richtlijn 2008/98/EG van het Europese Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen (hierna aan te duiden als: de kaderrichtlijn afvalstoffen). De lijst van afvalstoffen is bindend waar het erom gaat te bepalen welke afvalstoffen als gevaarlijke afvalstoffen moeten worden aangemerkt.

In artikel 2 van Beschikking 2000/532/EG worden de eigenschappen genoemd op basis waarvan kan worden bepaald of een afvalstof als gevaarlijke afvalstof moet worden aangemerkt. Dit artikel is destijds geïmplementeerd in artikel 4, tweede lid, van de Regeling Europese afvalstoffenlijst.

Met ingang van 1 juni 2015 zijn de eigenschappen waardoor afvalstoffen gevaarlijk worden, opgenomen in de (nieuwe) bijlage III van de kaderrichtlijn afvalstoffen zoals deze is vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 1357/2014 van de Commissie van 18 december 2014 ter vervanging van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen. Met het oog hierop heeft de Commissie bij Besluit 2014/955/EU artikel 2 van Beschikking 2000/532/EG geschrapt.

Als gevolg hiervan behoeft artikel 4 van de Regeling Europese afvalstoffenlijst aanpassing.

Op grond van Besluit 2014/955/EU komt verder artikel 3 van Beschikking 2000/532/EG te vervallen. Dit artikel bleek overbodig omdat de inhoud ervan al is opgenomen in artikel 7, tweede en derde lid, van de kaderrichtlijn afvalstoffen.

Het vervallen van artikel 3 heeft geen gevolgen voor de Nederlandse regelgeving.

Nieuwe lijst van afvalstoffen

In Besluit 2014/955/EU is tevens een nieuwe lijst van afvalstoffen vastgesteld. De lijst is aangepast aan de terminologie van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

De implementatie van de nieuwe afvalstoffenlijst geschiedt via de dynamische verwijzing die is opgenomen in artikel 1, derde lid, van de Regeling Europese afvalstoffenlijst. Hiervan is separaat mededeling gedaan in de Staatscourant.

Overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de Regeling Europese afvalstoffenlijst is de tekst van de wijziging van de afvalstoffenlijst geplaatst in de Staatscourant.

Administratieve lasten

De wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst leidt niet tot verhoging of verlaging van administratieve lasten omdat er voor de uitvoeringspraktijk niks verandert.

Afwijking vaste verandermomenten

Teneinde de inwerkingtreding van de wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst gelijk te laten lopen met de datum van inwerkingtreding van Besluit 2014/955/EU, is er voor de inwerkingtreding van onderhavige regeling voor gekozen af te wijken van de vaste verandermomenten van regelgeving. Aan de minimale invoeringstermijn tussen publicatie in de Staatscourant en inwerkingtreding van twee maanden kon om dezelfde reden geen uitvoering worden gegeven.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A

In de nieuwe bijlage III van de kaderrichtlijn afvalstoffen zijn de eigenschappen waardoor afvalstoffen gevaarlijk worden nauwkeurig gedefinieerd. Om die reden is door de Commissie bij Besluit 2014/955/EU artikel 2 van Beschikking 2000/532/EG geschrapt. Ter implementatie hiervan kan artikel 4, tweede lid, van de Regeling Europese afvalstoffenlijst zoals dat luidde voor inwerkingtreding van deze regeling, komen te vervallen.

Met het oog hierop is het de tekst van het derde lid (oud) van de Regeling Europese afvalstoffenlijst opgenomen in het tweede lid van die regeling met dien verstande dat in de tekst van het derde lid (oud) een redactionele aanpassing is aangebracht als gevolg van het vervallen van het tweede lid (oud). De werking van het nieuwe tweede lid is echter gelijk aan die van derde lid (oud). De anti-mengclausule, zoals deze was opgenomen in het derde lid (oud), blijft derhalve onverkort van kracht. De ratio achter deze clausule is om te voorkomen dat door de beschreven handelingen een afvalstof zodanig wordt gemanipuleerd dat deze onder de concentratiewaarden van bijlage III van de kaderrichtlijn afvalstoffen komt.

Als gevolg van het overbrengen van de tekst van het derde lid (oud) naar het tweede lid, kan het derde lid (oud) komen te vervallen en is het vierde lid (oud) vernummerd tot derde lid. In dat nieuwe lid is de verwijzing naar het derde lid (oud) vervangen door een verwijzing naar het tweede lid.

Artikel I, onderdeel B

In artikel 5 van de Regeling Europese afvalstoffenlijst wordt veelvuldig verwezen naar NEN-normen die moeten worden toegepast bij het vaststellen of een afvalstof de in bijlage III van de kaderrichtlijn afvalstoffen bedoelde eigenschappen bezit. Gebleken is dat in een aantal gevallen nog werd verwezen naar een verouderde uitgave van de norm. Van een enkele norm is inmiddels ook het nummer gewijzigd. Om die reden is in dit artikel de aanduiding van een aantal van deze normen geactualiseerd. Tevens is in dit artikel de verouderde aanduiding ‘puingranulaat’ vervangen door het thans gehanteerde begrip recyclinggranulaat.

Transponeringstabel

Besluit (2014/955/EU van de Commissie van 18 december 2014 tot wijziging van de Beschikking 2000/532/EG

Bepaling regeling

Toelichting

Artikel 1, eerste lid

Artikel I, onderdeel A wat betreft het schrappen van artikel 2 van Beschikking 2000/532/EG

Het schrappen van artikel 3 van de Beschikking 2000/532/EG blijft zonder gevolgen

Artikel 1, tweede lid

Implementatie geschiedt via de dynamische verwijzing in artikel 1, derde lid van de Regeling Europese Afvalstoffenlijst

Overeenkomstig artikel 1, tweede lid van de Regeling Europese afvalstoffenlijst is de tekst van de wijziging van de afvalstoffenlijst geplaatst in de Staatscourant

Artikel 2

Geen implementatie nodig

Artikel heeft betrekking op de inwerkingtreding van het besluit

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Naar boven