Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenStaatscourant 2015, 12318Ruimtelijke plannen

Logo Eijsden-Margraten
Besluit omgevingsvergunning Bovenstraat 38, 6255 Noorbeek, Eijsden-Margraten

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor:

het wijzigen van het gebruik van de stal naar ijsverkooppunt en het aanleggen van parkeerplaatsen;

op het perceel kadastraal bekend gemeente Margraten Sectie X nummer: 187

plaatselijk bekend Bovenstraat 38 te Noorbeek.

De omgevingsvergunning werd verleend met het kenmerk 2014-000991 (verzonden 23 april 2015). De omgevingsvergunning betreft de activiteit bouwen en een afwijking van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Ter inzage

Voornoemd besluit en de bijbehorende stukken liggen, ingaande de dag na de publicatiedatum, gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Margraten. Voor inzage kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 043 458 8488.

Daarnaast is het besluit en de bijbehorende stukken te raadplegen via:

http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/NL.IMRO.1903.OMGBUI1031-VG01

Beroep

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift/verzoekschrift dient te worden ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep/verzoek is gericht; de gronden van het beroep/verzoek.

Voor nadere informatie over het indienen van een beroepschrift kunt u contact opnemen met mevrouw S.M.J. Olischlager-Crutzen, tel 043 458 8488.

Eijsden-Margraten, 6 mei 2015