Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2015, 12269Verkeersbesluiten
Waterschap Scheldestromen Verkeersbesluit: Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Munnikweg, tussen de Noordweg en de Koningin Emmaweg te Vrouwenpolder, gemeente Veere
Logo Waterschap Scheldestromen
Registratienummer: 2015009036
Betreft: Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Munnikweg, tussen de Noordweg en de Koningin Emmaweg te Vrouwenpolder, gemeente Veere.
Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
overwegende:
 • -
  dat de Munnikweg ligt tussen de Noordweg en de Koningin Emmaweg te Vrouwenpolder, gemeente Veere;
 • -
  dat op dit moment op de Munnikweg een snelheidslimiet geldt van 80 km per uur vanaf de Noordweg tot ongeveer 150 meter uit de Koningin Emmaweg;
 • -
  dat op deze laatste 150 m van de Munnikweg, evenals op de op de Munnikweg aansluitende Dunoweg, Oranjezonweg en Koningin Emmaweg een snelheidslimiet geldt van 60 km per uur;
 • -
  dat aan de Munnikweg in het Categoriseringsplan waterschapswegen, zoals vastgesteld in juni 2012, een erfontsluitende functie en een wegtype erftoegangsweg A (ETW-A) is toegekend;
 • -
  dat bij dit wegtype een snelheidslimiet van 60 km per uur hoort;
 • -
  dat de betreffende weg, vanwege de aanwezigheid van alleen een randmarkering (rijloper van 4,50 m) en door de aanwezigheid van laanbeplanting, een uitstraling heeft van een erftoegangsweg;
 • -
  dat de aansluiting van de Dunoweg op de Munnikweg midden in een bocht plaats heeft;
 • -
  dat op deze aansluiting middels de borden B04, B05 en B06, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, en ondersteund door haaientanden de voorrang is geregeld ten gunste van het verkeer op de Munnikweg;
 • -
  dat dit in verband met de huidige snelheidslimiet van 80 km per uur op de Munnikweg leidt tot gevaarlijke situaties met links afslaand verkeer vanaf de Munnikweg naar de Dunoweg;
 • -
  dat zowel over de Munnikweg als over de Dunoweg veel recreatief wordt gefietst;
 • -
  dat huidige snelheidslimiet van 80 km per uur op de Munnikweg voor fietsers leidt tot gevaarlijke situaties;
 • -
  dat het gelet op het bovenstaande gewenst is om de snelheidslimiet op de Munnikweg te verlagen van 80 naar 60 km per uur;
 • -
  dat het daarbij gewenst is om de automobilisten voor de bocht in de Munnikweg te waarschuwen voor (overstekende) fietsers;
 • -
  dat het tevens gewenst is om op de aansluiting van de Dunoweg op de Munnikweg een maatregel, in de vorm van het aanbrengen van een schijnplateau, uit te voeren;
 • -
  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:
  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;
 • -
  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 29-03-2015);
 • -
  dat dit advies stelt dat er zonder nadere infrastructurele snelheid remmende maatregelen niet wordt voldaan aan het gestelde in paragraaf 4 van hoofdstuk II van de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;
 • -
  dat daarbij wordt aangegeven dat binnen de zone zowel voorrangs- als gelijkwaardige kruisingen voorkomen;
 • -
  dat het waterschap een kruising van een erftoegangsweg A (ETW-A) met een erftoegangsweg B (ETW-B) ziet als ongelijkwaardige kruising en dat op dit soort kruisingen de voorrang wordt geregeld ten gunste van het verkeer op een ETW-A;
 • -
  dat in afwijking van het politieadvies geen aanpassingen zullen worden gedaan aan de aansluiting van de Oranjezonweg op de Munnikweg, omdat verwacht wordt dat deze geen nader positief effect zullen hebben op de snelheid op de Munnikweg;
 • -
  dat, naar de mening van het waterschap, door het uitvoeren van de voorgenomen maatregelen de verkeerssituatie op de Munnikweg, vooral voor de zwakkere verkeersdeelnemers, verbetert ten opzichte van de huidige situatie;
 • -
  dat het effect van de voorgenomen maatregelen op de snelheid op de Munnikweg regelmatig zal worden gemonitord door het uitvoeren van een verkeersonderzoek;
besluit:
-tot instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Munnikweg tussen de Noordweg en de Koningin Emmaweg, door dit weggedeelte binnen de zone 60 km per uur op te nemen, dit door:
* het verwijderen van de borden A01-60-zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, bij de aansluitingen van de Dunoweg en de Oranjezonweg op de Munnikweg;
* het verwijderen van de borden A01-60-zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, van de Munnikweg op ongeveer 150 m uit de Koningin Emmaweg;
* het verwijderen van de tijdelijk geplaatste borden A01-60/A02-60, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, voor en na de aansluiting van de Dunoweg op de Munnikweg;
* het plaatsen van borden A01-60-zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, bij de aansluiting van de Munnikweg op de Noordweg;
* het plaatsen van een herhalingsbord A01-60-zh, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, bij de aansluiting van de Oranjezonweg op de Munnikweg;
 • -
  tot het herplaatsen van waarschuwingsborden J02/J03 ‘bocht naar rechts/links’, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, aan weerszijden van de bocht bij de aansluiting van de Dunoweg op de Munnikweg;
 • -
  tot het plaatsen van waarschuwingsborden J24 ‘fietsers en bromfietsers’, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, aan weerszijden van de bocht bij de aansluiting van de Dunoweg op de Munnikweg.
E.e.a. conform bijgevoegd bordenplan 2015009030 van 12 maart 2015.
Middelburg, 16 april 2015.
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen
ing. R. de Nood,
adjunct afdelingshoofd Wegen