Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 12266

Gepubliceerd op 1 mei 2015 09:00Waterschap Scheldestromen Verkeersbesluit: Aanwijzen van een verplicht fietspad langs de Stoofweg te Sint Annaland, gemeente Tholen
Logo Waterschap Scheldestromen
Registratienummer: 2015011421
Betreft: Aanwijzen van een verplicht fietspad langs de Stoofweg te Sint Annaland, gemeente Tholen.
Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
overwegende:
 • -
  dat de Stoofweg is gelegen tussen de rotonde Langeweg en de Dorpsweg te Sint Annaland, gemeente Tholen;
 • -
  dat deze weg langs de zuidkant de ontsluiting van Sint Annaland vormt en daarnaast onderdeel is van de verbinding tussen Sint Annaland en Stavenisse;
 • -
  dat aan de Stoofweg in het Categoriseringsplan waterschapswegen, zoals vastgesteld in juni 2012, een deelgebied ontsluitende functie en een wegtype erftoegangsweg A (ETW-A) is toegekend;
 • -
  dat er op een gemiddelde werkdag ruim 1.250 motorvoertuigen en meer dan 100 fietsers gebruik maken van de Stoofweg;
 • -
  dat er daarnaast relatief veel landbouwverkeer over de Stoofweg rijdt, omdat deze weg een schakel is in het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland;
 • -
  dat op deze weg een snelheidslimiet geldt van 60 km per uur;
 • -
  dat er op de Stoofweg geen voorzieningen zijn voor fietsers;
 • -
  dat het gelet op het bovenstaande gewenst is om langs de Stoofweg een fietsvoorziening aan te leggen;
 • -
  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:
  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;
 • -
  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 02-04-2015);
besluit:
 • -
  tot het aanwijzen van een verplicht fietspad langs de Stoofweg te Sint Annaland, gemeente Tholen, door het plaatsen van borden G11/G12, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;
 • -
  tot het regelen van de voorrang op de aansluiting van het fietspad op de Zoetwaterweg te Sint Annaland ten gunste van het verkeer op de Zoetwaterweg, door het aanbrengen van haaientanden;
 • -
  tot het regelen van de voorrang op de aansluiting van het fietspad op de rotonde Langeweg te Sint Annaland ten gunste van het verkeer op de rotonde, door het aanbrengen van haaientanden;
 • -
  tot het uitbreiden van de bestaande voorrangsregeling op de aansluitingen van de Dorpsweg, de Huygensstraat en de Hoenderweg op de Stoofweg te Sint Annaland, ten gunste van het verkeer op het fietspad door het aanbrengen van blokmarkering en haaientanden.
E.e.a. conform bijgevoegd bordenplan 2015011375 van 30 maart 2015.
Middelburg, 15 april 2015.
namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen
ing. R. de Nood,
adjunct afdelingshoofd Wegen

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl