Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NaardenStaatscourant 2015, 11988Verkeersbesluiten
Naarden, Kooltjesbuurt, Nieuwe Haven, Burg. Wesselingplein, Cattenhagestraat en Marktstraat voor Bevrijdingsdag 2015
Logo Naarden
TVBE 1507
 
Het hoofd van de afdeling Civiele Werken en Groenvoorzieningen;
gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Mandaat- en volmachtregeling 2013, volgnummers 69 en 70 waarin het hoofd CWG gemandateerd is tot beslissen over tijdelijke verkeersmaatregelen ten behoeve van (onderhouds)werkzaamheden en evenementen;
 
 
Overwegingen ten aanzien van het besluit
dat er een evenementenvergunning is verleend aan de Stichting Nationale Gedenkdagen Naarden voor het vieren van Bevrijdingsdag 2015;dat rond de Nieuwe Haven een lunch wordt georganiseerd, muziekoptredens en kinderspelen van ongeveer 11.00 uur tot 20.00 uur;dat een militaire Static Show wordt gehouden op het Burg. Wesselingplein, Cattenhagestraat en Marktstraat van ongeveer 16.30 tot 17.30 uur;dat het wenselijk is tijdens de lunch, muziekoptredens en de kinderspelen de Kooltjesbuurt en de Nieuwe Haven af te sluiten voor verkeer; dat het wenselijk is tijdens het halt houden (Static Show) van de militaire optocht het Burgemeester Wesselingplein, Marktstraat en Cattenhagestraat af te sluiten voor (gemotoriseerd) verkeer;dat het niet wenselijk is dat er auto's geparkeerd staan in de afgesloten weggedeelten;dat het daarom wenselijk is een parkeerverbod in te stellen gedurende de tijden van de afsluiting;dat de hulpdiensten wel een verzekerde doorgang door Naarden Vesting nodig hebben;dat het wenselijk is de Turfpoortstraat tijdens de afsluiting van het Burg. Wesselingplein, de Cattenhagestraat en de Marktstraat alleen toegankelijk te maken voor verkeer komend uit de richting van de Westwalstraat en gaand in de richting van de Marktstraat;dat het verkeer op de kruising Marktstraat-Ruysdaelplein door een verkeersregelaar wordt geattendeerd op het feit dat er een evenement plaatsvindt in de Vesting en wordt verwezen om via de Oostwal of Westwal de weg te vervolgen;dat op woensdag 22 april 2015 overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van politie Gooi en Vechtstreek, namens deze de heer J.D. van Brakel, verkeersadviseur, en hij akkoord gaat met de voorgestelde maatregelen;dat de vermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2.1.a. van de Wegenverkeerswet 1994 met de doelstelling het verzekeren van de veiligheid op de weg;dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer en binnen de grenzen gelegen zijn van de gemeente Naarden;
BESLUIT
 • 1.
  tot het instellen van een geslotenverklaring en parkeerverbod in de Nieuwe Haven, en de Kooltjesbuurt tussen de Amsterdamsestraatweg en de Boogbrug op dinsdag 5 mei 2015 van 07.00h tot 21.00h;
 
 • 1.
  tot het instellen van een geslotenverklaring en parkeerverbod in de Markststraat, tussen het Turfpoortstraat en de Nieuwe Haven, en in Cattenhagestraat, tussen de Marktstraat en het Burg. Wesselingplein, alsmede op het Burg. Wesselingplein zelf op dinsdag 5 mei 2015 van 16.00 tot 18.00 uur of zoveel later als de Static Show wordt gehouden;
 
 • 1.
  tot het plaatsen van verkeersborden conform model C2 en model C3 in de Turfpoortstraat met onderbord “dinsdag 16-18 uur”;
 
 • 1.
  tot het plaatsen van verkeersborden conform model C12 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990;
 
 • 1.
  tot het plaatsen van verkeersborden conform model E04 en E10 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderborden "verboden te parkeren op dinsdag 16-18 u”;
 
 • 1.
  tot het plaatsen van verkeersborden conform model E01 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderborden "verboden te parkeren op dinsdag 5-5 07-21.00 uur”;
 
 • 1.
  tot het van kracht laten zijn van voornoemde verkeersmaatregelen zoveel korter of langer als noodzakelijk;
 
 • 1.
  één en ander overeenkomstig de bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkte tekening d.d. 9 april 2015, tekeningnummer TVBE 1507.
 

Naarden, 24 april 2015

M. Jonker

Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausule
Dit besluit is aangekondigd in de Naarder Nieuws van 22 april 2014.
 
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht wordt melding gemaakt van de mogelijkheid tegen dit besluit bezwaar te maken. Daartoe moet men binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit bij burgemeester en wethouders van Naarden, Postbus 5000, 1410 AA Naarden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het is dus belangrijk in het bezwaarschrift duidelijk te vermelden waarop bezwaar wordt gemaakt.
 
Voor meer informatie over hoe bezwaar te maken, kan een brochure worden opgevraagd bij de telefoniste/receptioniste, telefoonnummer 035-6957811.