Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Aa en HunzeStaatscourant 2015, 119Ruimtelijke plannen

Logo Aa en Hunze
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Annen Dorp, inbreidingslocatie ‘achtererven Zuidlaarderweg 67 t/m 73’, Aa en Hunze

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Aa en Hunze op 17 december 2014 het bestemmingsplan “Annen Dorp, inbreidingslocatie ‘achtererven Zuidlaarderweg 67 t/m 73’” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan zal gaan voorzien in een juridisch-planologische regeling voor de realisatie van 11 woningen met bijbehorende bijgebouwen, tuinen, erven, een houtgestookte verwarmingsinstallatie en parkeervoorzieningen op de percelen, kadastraal bekend Anloo, sectie Z, nrs. 1623, 839 en 52 (alle geheel) en sectie Z, nr. 57 (gedeeltelijk) en plaatselijk bekend als achtererven van de percelen Zuidlaarderweg 67 t/m 73 en grenzend aan de toegangsweg (die inmiddels de straatnaam: Smalwolde heeft verkregen) van het achter het winkelcentrum d’Anloop gelegen parkeerterrein naar de NijeDijk te Annen.

Ter inzage

Het bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 8 januari 2015 gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de centrale publieksbalie in het gemeentehuis, Spiekersteeg 1 in Gieten. Daarnaast is het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken gedurende deze periode digitaal te raadplegen via www.aaenhunze.nl (onder ‘Wonen & (ver)bouwen’ / ‘Bestemmingsplannen’ / ‘In procedure‘ / ‘Vastgesteld’) en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Met ingang van de dag na die waarop het raadsbesluit ter inzage is gelegd kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpwijzigingsplan;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan bij het college kenbaar te maken;

  • een belangenhebbende die bezwaar heeft tegen een wijziging die het college bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.