Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxmeerStaatscourant 2015, 11896Overig

Logo Boxmeer
Aanmeldingsnotitie Milieueffectrapportage Mgr Geurtsstraat 74a Maashees, Boxmeer

Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 4.a., van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 19 februari 2015 heeft Agro Janssen medegedeeld dat zij voornemens is om een pluimveestal op te richten en een pluimveestal en rundveestal te wijzigen binnen de inrichting gelegen aan Monseigneur Geurtsstraat 74a te Maashees. Deze activiteiten zijn onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2, lid 4 van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Boxmeer hebben besloten dat door Agro Janssen geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit. Naar de mening van burgemeester en wethouders van Boxmeer leiden de voorgenomen activiteiten, gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het besluit en de overige stukken liggen vanaf 6 mei 2015 tot en met 16 juni 2015 gedurende zes weken ter inzage bij in het gemeentehuis van de gemeente Boxmeer.

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wabo aan de orde worden gesteld.

Boxmeer, 28 april 2015

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,