Logo Papendrecht
Bestemmingsplan Aansluiting A15/N3 vastgesteld, Papendrecht

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het de raad van de gemeente Papendrecht in haar vergadering van 9 april 2015 het bestemmingsplan Aansluiting A15/N3 heeft vastgesteld. Met ingang van 30 april 2015 ligt het vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Het plangebied is gelegen op het grensgebied tussen gemeente Papendrecht en gemeente Molenwaard, daar waar de A15 en N3 elkaar kruisen. Het bestemmingsplan heeft tot doel een aanpassing van de aansluiting mogelijk te maken.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt vanaf 30 april 2015 tot en met 10 juni 2015.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende de genoemde termijn schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, op telefoonnummer (070) 4264426.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Vragen

Voor meer informatie neemt u contact op met de heer Boot of een van de andere medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling op telefoonnummer 14 078

Papendrecht, 29 april 2015

Naar boven