Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Nieuw-WestStaatscourant 2015, 1162Overig

Logo Amsterdam – Nieuw-West
Instellen op station Lelylaan een (brom)fietsparkeerduurbeperking van 2 weken en een verbod om (brom)fietsen buiten de daarvoor bestemde voorzieningen te plaatsen, Amsterdam – Nieuw-West

Vergadering Bestuurscommissie

Datum 26 november 2014

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Nieuw-West

Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 7 oktober 2014;

Overwegende dat:

 • Station Lelylaan in het oosten van het stadsdeel is gelegen en een belangrijk OV-knooppunt is voor het westelijk deel van Amsterdam;

 • op station Lelylaan een tekort aan fietsenstallingen is gesignaleerd;

 • hierdoor vele fietsen buiten de daarvoor bestemde voorzieningen worden geplaatst met verschillende problemen tot gevolg zoals ontoegankelijke looproutes, een rommelig aanblik en daarmee sociale onveiligheid;

 • station Lelylaan vrij veel in- en uitgangen kent, waardoor fietsen al gauw in een looproute gestald worden;

 • sociale veiligheid als probleem wordt ervaren op station Lelylaan;

 • door extra fietsrekken bij te plaatsen en fout/te lang gestalde fietsen te verwijderen niet alleen meer capaciteit ontstaat, maar gelet op bovengenoemde ook bijgedragen kan worden aan een toegankelijke en veilige stationsomgeving;

 • dit besluit expliciet ingaat op het handhavingsspoor;

 • het huidige handhavingsinstrumentarium onvoldoende toereikend is om adequaat op fout/te lang gestalde fietsen te handhaven;

 • om adequaat te kunnen handhaven een uitwerkingsbesluit op de APV artikel 4.27 lid 2 en lid 3 nodig is;

 • hierbij respectievelijk sprake is van een fietsparkeerduurbeperking van maximaal twee weken op station Lelylaan en een regeling waarbij fietsen enkel in de daarvoor bestemde voorzieningen geplaatst mogen worden;

 • hiermee voor iedereen duidelijk is dat fietsen na twee weken weggehaald kunnen worden en fietsen niet buiten de voorzieningen gestald mogen worden;

 • de fietsparkeerduurbeperking op alle andere stations in Amsterdam, waar eenzelfde regeling van kracht is, tot een significant betere benutting van de bestaande stallingen heeft geleid;

 • daarnaast ook sprake is van een toegankelijkere en transparantere openbare ruimte;

 • bovengenoemde maatregelen naar verwachting geen problemen opleveren;

 • ten eerste uit ervaring op andere stations blijkt dat ‘te lang’ gestalde fietsen nauwelijks nog worden opgehaald bij het fietsdepot (<1%);

 • ten tweede op station Lelylaan geen sprake is van ultra lang parkeren aangezien alleen OV-reizigers van de voorzieningen gebruik maken;

 • verder op het verbod om (brom)fietsen buiten de daarvoor bestemde voorzieningen te plaatsen pas gehandhaafd wordt wanneer voldoende capaciteit beschikbaar is;

 • dit naar verwachting in november/december 2014 zal zijn aangezien dan de extra benodigde capaciteit is toegevoegd;

 • gelet op de Verordening op de bestuurscommissies en het daarbij behorende bevoegdhedenregister het algemeen bestuur op grond van artikel 4.27 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008;

Besluit

 • 1. Station Lelylaan en directe omgeving aan te wijzen als gebied met een maximale (brom)fietsparkeerduur van 14 dagen in de (brom)fietsparkeervoorzieningen conform de bijbehorende situatietekening met nummer 2014/int/1519;

 • 2. Station Lelylaan en directe omgeving aan te wijzen als gebied waar (brom)fietsen enkel binnen de daarvoor bestemde voorzieningen geplaatst mogen worden conform de bijbehorende situatietekening met nummer 2014/int/1519.

H. Wink stadsdeelsecretaris

A. Baâdoud voorzitter

Bezwaarclausule

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het Algemeen bestuur van stadsdeel Nieuw-West, postbus 2003,1000 CA Amsterdam.

Een bezwaarschrift dient de gronden van het bezwaar te vermelden en een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een datum en naam, adres en handtekening van de belanghebbende. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, dan dient deze een volmacht van u mee te sturen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan hangende de behandeling van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

U moet dan wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.