Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenStaatscourant 2015, 11383Ruimtelijke plannen

Logo Eijsden-Margraten
Besluit omgevingsvergunning met planafwijking Heiligerweg 1, Margraten, Eijsden-Margraten

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken bekend dat het volgende besluit omgevingsvergunning ter inzage ligt voor:

  • het verbouwen en uitbreiden van 1 woning tot 2 woningen op de percelen Heiligerweg 1 en IJzerenweg 2, 6269 NM Margraten. De aanvraag betreft mede een verzoek tot afwijking bestemmingsplan middels artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wabo. Hiervoor dient de uitgebreide procedure te worden gevolgd.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van terinzagelegging van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift/verzoekschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

de naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep/verzoek is gericht; de gronden van het beroep/verzoek.

Alle stukken liggen, ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis ter inzage. Voor inzage en nadere informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 043 458 8488.

Tevens is het besluit omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.1903.OMGKOM1006-VG01.

Eijsden-Margraten, 29 april 2015