Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2015, 10848Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit instellen touringcarhaltes op de ventweg van de Europaboulevard tussen de De Boelelaan en de Arent Janszoon Ernststraat Amsterdam-Zuid.
Logo Amsterdam
Kenmerk:Z-15-28532
Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid
Overwegingen ten aanzien van het besluit
 • dat op de Europaboulevard tussen de De Boelelaan en de Arent Janszoon Ernststraat meerdere hotels zijn gelegen;
 • dat deze hotels veelvuldig gasten krijgen die gebracht en gehaald worden door touringcars;
 • dat dit nu gebeurd op de reguliere parkeerplaatsen voor auto’s;
 • dat het niet wenselijk is dat de touringcars hier langere tijd blijven staan;
 • dat het mogelijk voor onveilige situaties kan zorgen op de aanrijroutes, en het trekt andere touringcars aan die hier gaan parkeren;
 • dat het doel is om de Europaboulevard een representatief aanzien te laten behouden en geen veredelde parkeerplaats voor touringcars te laten zijn;
 • dat dit opgelost kan worden door hier twee touringcarhaltes voor de hotels te faciliteren met als onderbord ”alleen in en uitstappen passagiers”;
 • dat de touringcars daarna verwezen worden naar parkeerplaatsen waar zij voor langere duur kunnen parkeren;
 • dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:
  • om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;
  • ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;
  • om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;
  • ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;
 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de Dienst Controle, Infrastructuur, Verkeer, afdeling Verkeer, die is gemandateerd door de korpschef van het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;
 • dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;
BESLUIT
verkeersborden E8d van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 “parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven” te
plaatsen op de volgende locatie:
Europaboulevard, de ventweg aan de westzijde tussen de De Boelelaan en de Arent Janszoon Ernststraat, met als onderbord alleen in en uitstappen passagiers
Namens deze,
V.de Kok
Manager Bedrijfbureau a.i. Rayon Zuid
MEDEDELINGEN
Bezwaar- of beroepsclausule
Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de W egenverkeerswet 1994 beroep instellen . Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuurs recht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit in de Staatscourant te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van s tadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek dient te worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling Voorlopige Voorzieningen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover meer informatie geven.