Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2015, 10832Vergunningen

Logo Edam-Volendam
Geweigerde omgevingsvergunning Marconistraat 24 te Volendam, Edam-Volendam

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken bekend dat zij op 14 april 2015 met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 Wabo omgevingsvergunning hebben geweigerd voor de het uitbreiden van een kantoor/opslag op het perceel Marconistraat 24 te Volendam

De omgevingsvergunning wordt geweigerd voor de volgende activiteiten:

  • Bouwen, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo;

  • Handelen in strijd met regels van RO, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo.

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning hebben vanaf 17 februari 2015 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

Beroep indienen

De verleende omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 21 april 2015 gedurende zes weken ter inzage van 8.30 uur tot 12.30 uur bij het loket van de afdeling VROM, Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam.

Tegen dit besluit kan, gedurende bovengenoemde periode, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, locatie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem, wanneer u:

  • Belanghebbende bent en;

  • tijdig een zienswijze naar voren hebt gebracht over het ontwerpbesluit (of aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest).

Het beroepsschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van uw beroep bevatten. Het indienen van een beroepsschrift heeft geen schorsende werking.

Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de Rechtbank Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden gedaan indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Hiervoor bent u tevens griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Edam-Volendam, 14 april 2015