Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2015, 10462Vergunningen

Logo Hoogeveen
Voornemen verlenen omgevingsvergunning Stuifzandseweg 50 (uitgebreide procedure), Hoogeveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen maken bekend dat zij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), van plan zijn een vergunning te verlenen voor:

  • Stuifzandseweg 50a, 50b, 50b01, 50b02, 50b03, 50b11 t/m 50b19 en 50c (voorlopig) te Hoogeveen, voor het bouwen van een gebouw voor begeleid wonen, met bijhorende bijgebouwen (artikel 2.1, lid 1, sub a en sub c van de Wabo).

Op de voorbereiding van dit besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 6 weken ter inzage van 16 april 2015 tot en met 27 mei 2015, in het Compagnieshuis bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen en zijn tevens te raadplegen op www.hoogeveen.nl/inzage. Tijdens de inzagetermijn, gerekend vanaf de dag na publicatie, kunt u bij B&W mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Als u een mondelinge zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Gert Laninga van het team vergunningen.