Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Schouwen-DuivelandStaatscourant 2015, 1035Ruimtelijke plannen

Logo Schouwen-Duiveland
Ontwerpomgevingsvergunning Beijerseweg 1 te Ouwerkerk, Schouwen-Duiveland

Kennisgeving inzage ontwerpomgevingsvergunning voor het verbouwen van het voormalige stoomgemaal tot woning en het bouwen van twee bijgebouwen aan de Beijerseweg 1 te Ouwerkerk.

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij voornemens omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan’ van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° Wabo voor het verbouwen van het voormalige stoomgemaal tot woning en het bouwen van twee bijgebouwen aan de Beijerseweg 1 te Ouwerkerk.

De initiatiefnemer heeft een plan voor het opknappen van het oude stoomgemaal. De bestemming van het object wordt gewijzigd zodat wonen mogelijk is. Het betreft hier een cultuurhistorisch waardevol object die wordt hersteld met daarin een woonfunctie. Daarnaast worden er twee bijgebouwen gerealiseerd. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan’ dient een planologische wijziging doorgevoerd te worden conform artikel 2.1 lid 1, sub c van de Wabo en artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3° Wabo. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 januari 2015 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Zierikzee.

Tijdens de periode van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, postbus 5555, 4300 JA te Zierikzee. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0111) 452 252.

Zierikzee, 16 januari 2015

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland.