Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoerdenStaatscourant 2015, 10127Ruimtelijke plannen

Logo Woerden
Vaststelling bestemmingsplan Papenhoef, Woerden

3421 BM, Papenhoef te Oudewater, bouwen van twee wooncomplexen en inrichten groengebied.

Burgemeester en wethouders van Oudewater maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad van Oudewater op 19 maart 2015 het bestemmingsplan “Papenhoef” gewijzigd heeft vastgesteld. NL.IMRO.0589.000018-VA01.

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van twee wooncomplexen en het inrichten van een groengebied aan de Papenhoef. De door de raad aangebrachte wijzigingen betreffen met name de aanpassing van de waterparagraaf in de toelichting, het bestemmen van primaire watergangen als “water” en aanpassing van het waterpeil in het dwarsprofiel.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt van 15 april tot en met 26 mei 2015, tijdens kantooruren, ter inzage in het stadskantoor. Verder is het bestemmingsplan digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente Oudewater (www.oudewater.nl).

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zijn geen zienswijze over het ontwerp hebben ingediend en degenen die bezwaar hebben tegen de door de raad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen, kunnen gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage legging (beroepstermijn)tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt kan gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zowel het behandelen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening brengt de griffier van de Raad van State griffierecht (kosten) in rekening.

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn, naast een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Oudewater, 14 april 2015