Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 april 2015, nr. 2015-0000082055, tot opening van een aanvraagtijdvak op grond van de Regeling cofinanciering sectorplannen in verband met de herstructurering van de sociale werkvoorziening

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 1.4, tweede lid, van de Regeling cofinanciering sectorplannen;

Besluit:

ARTIKEL I

Voor de periode van 1 april 2015 tot 15 september 2015 wordt een aanvraagtijdvak geopend voor een plan ten behoeve van de gemeentelijke sociale werkvoorziening. Voor dit plan is € 30 miljoen beschikbaar, uit te keren als decentralisatie-uitkering als bedoeld in artikel 5 van de Financiële-verhoudingswet, aan centrumgemeenten als genoemd in bijlage 1 bij de Regeling cofinanciering sectorplannen. Op deze decentralisatie-uitkering zijn de bepalingen uit hoofdstuk 2, 4 en 5 van de Regeling cofinanciering sectorplannen niet van toepassing.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2015. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 maart 2015, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 april 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 april 2015

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

TOELICHTING

Tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft de Tweede Kamer de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opgeroepen middelen uit de Regeling cofinanciering sectorplannen toe te wijzen aan regio’s voor het behouden van de kennis en structuur van de gemeentelijke sociale werkvoorziening (Kamerstukken 2014–2015, 34 000 XV, nr. 27).

Concreet werd de regering verzocht, binnen de middelen van de Regeling cofinanciering sectorplannen 30 miljoen euro toe te wijzen waarbij regio's met meer mensen in de sociale werkvoorziening ook voor meer middelen in aanmerking komen voor plannen in het kader van de herstructurering van bedrijven in de sociale werkvoorziening.

Om aan deze motie tegemoet te komen op een wijze die recht doet aan de taakverdeling en financiering van de sociale werkvoorziening per 1 januari 2015, is er voor gekozen deze middelen middels een decentralisatie-uitkering te verdelen over de 35 arbeidsmarktregio’s. Daarbij wordt de verdeelsleutel gebruikt waarmee ook de middelen voor de Wsw in de integratie-uitkering sociaal domein worden bepaald. Deze middelen zijn inmiddels ontschot toegevoegd aan de integratie-uitkering voor het sociaal domein.

Verstrekking middels een decentralisatie-uitkering betekent dat gemeenten niet worden belast met zware verantwoording die wel geboden zou zijn bij het verstrekken van een subsidie in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Deze subsidie zou worden aangemerkt als specifieke uitkering, waarvoor de verantwoordingsregels van Single information, Single audit (SiSa) gelden op grond van artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet en de Kaderwet SZW-subsidies.

Dat er geen SiSa-verantwoording over de bestedingen zal worden afgelegd, betekent niet dat het beschikbare bedrag zonder enige voorwaarde wordt verstrekt. In bestuurlijke afspraken is een kader vastgelegd waarbinnen de regio’s de toegekende middelen zullen inzetten. In deze afspraken heeft Cedris eveneens toegezegd om gezamenlijk met gemeenten een sectorplan op te stellen. Wanneer dit plan wordt goedgekeurd, zal de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zorg dragen voor de uitkering van het beschikbare bedrag, en de verdeling opnemen in het Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen. De middelen worden over de regio’s verdeeld en verstrekt aan centrumgemeenten, om te voorkomen dat het totaalbedrag van 30 miljoen te gefragmenteerd terecht komt om effectief te kunnen zijn. De verdeling vindt zoals gezegd plaats middels de WSW-verdeelmaatstaf, met dien verstande dat regio’s die niet bijdragen aan het plan dat Cedris opstelt, ook geen decentralisatie-uitkering zullen ontvangen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven