Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AssenStaatscourant 2014, 9609Vergunningen

Logo Assen
Projectplan waterschap Hunze en Aa’s voor het hermeanderen van Deurzer- en Anreeperdiep in gemeenten Assen en Aa en Hunze, Assen

Burgemeester en wethouders van Assen maken in het kader van de gemeentelijk coördinatieregeling, zoals bedoeld in par. 3.6.1. van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s op 19 maart 2014 een projectplan heeft vastgesteld, als bedoeld in artikel 5.4 Waterwet, voor het hermeanderen van het Deurzer- en Anreeperdiep in de gemeenten Assen en Aa en Hunze.

Ontwerpbesluiten

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken hebben zes weken ter inzage gelegen; van 29 november 2013 tot en met 9 januari 2014. Het projectplan is deels aangepast naar aanleiding van de zienswijzen die over het ontwerp projectplan zijn ontvangen.

Stukken inzien

Het vastgestelde projectplan met de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 april 2014, gedurende zes weken, ter inzage bij:

  • de balie Bouwen, Wonen en Ondernemen in het Stadhuis te Assen;

  • de receptie van het gemeentehuis Aa en Hunze te Gieten.

Tevens zijn de stukken digitaal in te zien op www.hunzeenaas.nl bij de bekendmakingen.

Inhoud

De Drentsche Aa is als watersysteem, met daarin de middenlopen het Deurzer- en Anreeperdiep, aangewezen als Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterlichaam. De ecologische toestand van de Drentsche Aa voldoet nog niet aan de gestelde KRW-normen. Om de ecologische toestand van de waterlichamen, die voor de KRW zijn aangewezen binnen het beheergebied van het waterschap Hunze en Aa’s, te verbeteren zijn doelen en maatregelen geformuleerd. Eén van de maatregelen voor de Drentsche Aa is het hermeanderen van vier beektrajecten waaronder het Deurzer- en Anreeperdiep. Het hermeanderen van het Deurzer- en Anreeperdiep is een KRW-verplichting die eind 2015 gerealiseerd moet zijn. Het plangebied ligt in de gemeenten Assen en Aa en Hunze ten oosten van de stad Assen, in het deelproject Assen aan de Aa van de FlorijnAs.

Crisis- en herstelwet en de coördinatieregeling

Het besluit is ter uitvoering van de FlorijnAs. De FlorijnAs is aangemerkt als een lokaal project met nationale betekenis; artikel 2.18 en verder van de Crisis herstelwet (Chw). Assen aan de Aa is een deelproject van de Florijnas, waarvoor onder de Crisis- en Herstelwet, door de gemeente Assen, in samenspraak met o.m. het Waterschap Hunze en Aa’s en de gemeente Aa en Hunze, een structuurvisie is vastgesteld op 27 oktober 2011.

Ten aanzien van alle te nemen besluiten die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de projecten binnen de FlorijnAs, waaronder het project Deurzerdiep en Anreeperdiep uit Assen aan de Aa; Visie + projecten en ideeënboek Oostelijke stadsrand Assen, geldt de gemeentelijke coördinatieregeling (paragraaf 3.6.1. van de Wet ruimtelijke ordening).

Mogelijkheden instellen beroep

Vanaf de dag na aanvang van de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door degenen die tijdig zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar hebben gemaakt alsmede door belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen kenbaar te maken. Het beroepsrecht geldt ook voor degene die het niet eens zijn met de vaststelling van de in het ontwerp projectplan aangebrachte wijzigingen.

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is op de besluiten van toepassing. Dat betekent onder meer dat de beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen en kunnen na de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking op de dag na de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.