Logo Friesland
Ontwerp verordening Romte Fryslân 2014, Friesland

Op 10 december 2013 heeft het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân het ontwerp van de Verordening Romte Fryslân 2014 vastgesteld. Dit ontwerp doorloopt de wettelijke procedure voor inspraak en tervisielegging zoals neergelegd in de Wet ruimtelijke ordening.

Van woensdag 15 januari 2014 tot en met dinsdag 11 maart 2014 ligt het ontwerp van de Verordening Romte Fryslân 2014 ter visie. Binnen deze termijn van acht weken kan een ieder zijn opmerkingen over het ontwerp schriftelijk indienen bij Gedeputeerde Staten. Zij brengen alle reacties gebundeld ter kennis van Provinciale Staten bij het voorstel tot vaststelling van de Verordening Romte.

Inhoud van de ontwerp Verordening Romte Fryslân 2014 op hoofdlijnen

In het ontwerp worden regels gesteld die ervoor moeten zorgen dat de provinciale ruimtelijke belangen doorwerken in de gemeentelijke ruimtelijke plannen.

De Verordening Romte Fryslan 2014 betreft een integrale herziening van de Verordening Romte van 2011. Met name de volgende onderwerpen zijn herzien of gewijzigd:

 • Regels ter vertaling van nieuw provinciaal beleid voor de grondgebonden veehouderij en intensieve veehouderij;

 • Regels voor de doorwerking van de structuurvisie ‘Grutsk op ‘e Romte’;

 • Aanpassing en verruiming van de regels in het hoofdstuk Recreatie;

 • Aanpassing en vereenvoudiging van regels in het hoofdstuk Werken;

 • Nieuwe bepalingen in het hoofdstuk windenergie. Dit zijn tijdelijke bepalingen die gelden totdat het definitieve beleid inzake windturbines is vastgesteld: het betreft een verbod op nieuwe turbines en op het opschalen van bestaande turbines;

 • Vervanging van een aantal ontheffingen door afwijkingsbepalingen en de invoering van een algemene ontheffingsbevoegdheid;

 • Regeling schuilstallen voor hobbydieren;

 • Regeling bedrijfsgebonden reclamemasten;

 • Aanpassing begrenzing Ecologische Hoofdstructuur;

 • Externe werking bescherming openheid en rust van voor weidevogels geschikte gebieden.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

De ontwerp Verordening Romte Fryslân en het bijbehorende kaartmateriaal zijn langs elektronische weg voor iedereen te raadplegen op het provinciale webadres www.fryslan.nl/verordeningromte2014 .

U kunt het ontwerp van de Verordening Romte Fryslân tevens online raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.9921.PVR2014Fryslan-ON01 .

Tevens ligt het ontwerp van de verordening vanaf woensdag 15 januari tot en met dinsdag 11 maart 2014 tijdens werkdagen gedurende de reguliere openingstijden in analoge vorm (met inbegrip van een selectie van de bijbehorende kaarten) voor een ieder ter visie in:

 • provinciehuis Fryslân: Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden.

 • het gemeentekantoor van alle gemeenten in de provincie Fryslân.

Hoe kunt u uw reactie geven?

U kunt uw opmerkingen van woensdag 15 januari 2014 tot en met dinsdag 11 maart 2014 als volgt inbrengen:

 • schriftelijk, gericht aan Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, onder vermelding van ‘Inspraak ontwerp verordening ruimte Fryslân’.

  Heeft uw reactie betrekking op de tekst van de verordening, geef dan aan over welk hoofdstuk of artikel uw opmerking gaat.

  Heeft u een opmerking over de kaarten, dan vragen wij u om aan te geven over welke kaart het gaat en een eventuele locatie van percelen duidelijk aan te geven met adres en kadastrale gegevens, waar mogelijk toegelicht met een kaartje.

 • langs elektronische weg via het volgende mailadres: m.e.kroese@fryslan.nl

Wat gebeurt er met uw reactie?

Gedeputeerde Staten zullen alle reacties die op tijd zijn ingediend beoordelen en beantwoorden in een reactienota. Zodra wij de reactienota hebben vastgesteld ontvangt u daarover bericht. Eventueel doen Gedeputeerde Staten een voorstel voor wijzigingen in de kaarten en de teksten van de verordening ruimte Fryslân. Provinciale Staten zullen naar verwachting in juni 2014 de Verordening Romte Fryslân 2014 vaststellen.

Leeuwarden, januari 2014

Naar boven