Logo Menterwolde
Weigering omgevingsvergunning tijdelijke windmeetmast N33, Menterwolde

Burgemeester en wethouders van Menterwolde maken ingevolge paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het volgende bekend. Zij weigeren een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en gebruik in strijd met het bestemmingsplan. De geweigerde vergunning betreft een tijdelijke windmeetmast langs de N33.

De ontwerp weigering omgevingsvergunning heeft vanaf 23 januari 2014 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

Inhoud

Aanleiding van de windmeetmast is de mogelijke ontwikkeling van een windpark langs de N33. Om een goed windpark te kunnen ontwikkelen, financieren en exploiteren is het van belang kennis te hebben over de lokale windcondities. De lokale windcondities worden achterhaald door middel van de windmeetmast, die wordt uitgerust met meetapparatuur. De windmeetmast is aangevraagd voor de duur van 2,5 jaar en heeft een hoogte van 80 meter. De windmeetmast is in strijd met het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders hebben deze aanvraag geweigerd.

Het plan inzien

U kunt de stukken tijdens werkdagen inzien bij de afdeling Beleid en Samenleving (kamer 203) in het gemeentehuis, Kerkstraat 2 in Muntendam. Digitaal kunt u het plan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.menterwolde.nl

Beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen zes weken na de datum van publicatie van dit besluit een beroepschrift worden ingediend door:

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Beroep kan worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

  • a. de naam en het adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

  • d. de gronden van het beroep.

Het beroep schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Indien u beroep hebt ingesteld is – indien onverwijlde spoed dat vereist – het eveneens mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet het spoedeisende belang worden aangegeven.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. Leewering, afdeling Beleid en Samenleving, tel. (0598) 654704.

Naar boven