Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2014, 9002Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 27 maart 2014, nr. IenM/BSK-2014/72792, tot wijziging van de Regeling kentekens en kentekenplaten en enkele andere regelingen in verband met nieuwe kentekencombinaties en enkele verbeteringen

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 36, achtste lid, 37, derde, vierde en zevende lid, 40, derde lid, 62, vierde lid, 66a, tweede lid, 66c, derde lid, 70a, derde lid, onderdelen a en b, 70d, tweede lid, 70e, derde lid, en 70h van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 9, derde lid, 25, eerste en tweede lid, 25a, tweede lid, en derde lid, onderdeel a, 26, tweede lid, 28, tweede lid, 28a, tweede lid, en derde lid, onderdeel a, 29, eerste lid, 30, tweede lid, 31, tweede lid, 32, tweede lid, 33, eerste lid, 36, tweede en vierde lid, 50, eerste lid, en 51, eerste lid, van het Kentekenreglement;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling kentekens en kentekenplaten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Aan het slot van onderdeel c wordt ‘, of’ vervangen door een puntkomma.

b. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

 • e. één groep van drie letters, één groep van twee cijfers en één letter, of

 • f. één groep van drie cijfers, één groep van twee letters en één cijfer.

2. Aan het derde lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma een lid toegevoegd, luidende:

 • c. waarvan de eerste letter een V is, voor kentekens die bestaan uit één groep van drie letters, één groep van twee cijfers en één letter, dan wel één groep van drie cijfers, één groep van twee letters en één cijfer.

B

In artikel 2, tweede lid, wordt ‘de modellen 1.1 tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.31C’ vervangen door: de modellen 1.1 tot en met 27.2H, 27.10A tot en met 27.26E, 27.30A tot en met 27.31E.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de eerste volzin wordt ‘de modellen 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.29’ vervangen door: de modellen 27.1A tot en met 27.2H, 27.10A tot en met 27.26E.

b. In de tweede volzin wordt ‘de modellen 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.10C’ vervangen door ‘de modellen 27.1A tot en met 27.2H, 27.10A tot en met 27.10E’ en wordt ‘de modellen 27.15A tot en met 27.29’ vervangen door: de modellen 27.15A tot en met 27.26E.

c. In de derde volzin wordt ‘de modellen 27.1A tot en met 27.2F’ vervangen door ‘de modellen 27.1A tot en met 27.2H’ en wordt ‘27.15A tot en met 27.17C, 27.24A tot en met 27.29’ vervangen door: 27.15A tot en met 27.17E, 27.24A tot en met 27.26E.

2. Het tweede lid, onderdeel d, komt te luiden:

 • d. dient voor zover een kentekenplaat volgens de modellen 27.1A tot en met 30.14 dient te zijn voorzien van een duplicaatcode deze te zijn aangebracht in zwarte onuitwisbare tekens.

3. In het vierde lid, onderdeel e, wordt ‘model 18.2A tot en met 18.2C’ vervangen door: het model 18.2A tot en met 18.2E.

4. In het zesde lid wordt ‘de modellen 27.15A tot en met 27.16C’ vervangen door: de modellen 27.15A tot en met 27.16E.

5. In het zevende lid wordt ‘model 18.2A tot en met 18.2C of 27.15A tot en met 27.16C’ vervangen door ‘het model 18.2A tot en met 18.2E of 27.15A tot en met 27.16E’ en wordt ‘de modellen 27.15A tot en met 27.16C’ vervangen door: de modellen 27.15A tot en met 27.16E.

D

Aan artikel 4 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 13. Indien het kenteken bestaat uit één groep van drie letters, één groep van twee cijfers en één letter, dan wel één groep van drie cijfers, één groep van twee letters en één cijfer:

  • a. worden de groepen en de enkele letter dan wel het enkele cijfer achter elkaar geplaatst;

  • b. wordt de enkele letter dan wel het enkele cijfer na de groep van drie letters en de groep van twee cijfers dan wel na de groep van drie cijfers en de groep van twee letters geplaatst of wordt de enkele letter dan wel het enkele cijfer voor de groep van twee cijfers en drie letters dan wel voor de groep van twee letters en drie cijfers geplaatst;

  • c. wordt de eerste groep van drie letters dan wel de eerste groep van drie cijfers midden boven de groep met twee cijfers tezamen met de enkele letter dan wel midden boven de groep van twee letters tezamen met het enkele cijfer geplaatst;

  • d. wordt de eerste enkele letter dan wel het eerste enkele cijfer tezamen met de groep van twee cijfers dan wel met de groep van twee letters midden boven de groep van drie letters dan wel midden boven de groep van drie cijfers geplaatst;

  • e. wordt voor een kenteken opgeven voor een bromfiets de groep van drie letters dan wel de groep van drie cijfers boven de groep van twee cijfers tezamen met de enkele letter dan wel boven de groep van twee letters tezamen met het enkele cijfer geplaatst.

E

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘een goedkeuring of machtiging, bedoeld in artikel 25’ vervangen door: een goedkeuring of machtiging als bedoeld in artikel 25.

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. De kentekenplaten volgens de modellen 27.24A tot en met 27.26E en de modellen 30.13 en 30.14 mogen worden gebruikt voor motorrijtuigen die overeenkomstig artikel 31 tot en met 33 van het Kentekenreglement voorgoed buiten Nederland worden gebracht en waarvoor overeenkomstig artikel 17, tweede lid van het Kentekenreglement een kentekenbewijs deel II is uitgereikt. De kentekenplaten mogen zijn voorzien van een zwarte rand en behoeven niet te zijn voorzien van een Europees embleem en landenindicator en behoeven niet te behoren tot een goedgekeurde soort.

F

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de eerste volzin wordt ‘de modellen 11.1 tot en met 18.2C’ vervangen door: de modellen 11.1 tot en met 18.2E.

b. In de derde volzin wordt ‘het model 18.2A tot en met 18.2C’ vervangen door: het model 18.2A tot en met 18.2E.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de tweede volzin wordt ‘de modellen 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.31C’ vervangen door: de modellen 27.1A tot en met 27.2H, 27.10A tot en met 27.26E, 27.30A tot en met 27.31E.

b. In de derde volzin wordt ‘de modellen 27.15A tot en met 27.17C’ vervangen door: de modellen 27.15A tot en met 27.17E.

G

De bijlage wordt vervangen door de bijlage als opgenomen in bijlage A bij deze regeling.

ARTIKEL II

De Erkenningsregeling fabrikanten kentekenplaten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel j, vervalt.

B

In de artikelen 4, en 5, onderdeel b, 9, vierde lid, 15, eerste lid, 23, tweede lid, en 23c, derde lid, aanhef, wordt ‘de RDW’ vervangen door: de Dienst Wegverkeer.

C

In de artikelen 6a en 8 wordt ‘de RDW’ telkens vervangen door: de Dienst Wegverkeer.

D

In artikel 7 wordt:

a. ‘op grond van artikel 70d van de wet’ vervangen door: op grond van artikel 70f, tweede lid, van de wet;

b. ‘op grond van artikel 70 d, derde lid, van de wet’ vervangen door: artikel 70d, derde lid, van de wet;

c. ‘de RDW’ vervangen door: de Dienst Wegverkeer.

E

In artikel 17, derde lid, aanhef, wordt ‘een Lamineercode’ vervangen door: een lamineercode.

F

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘de modellen 18.2A tot en met 18.2C, 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.31C’ vervangen door: de modellen 18.2A tot en met 18.2E, 27.1A tot en met 27.2H, 27.10A tot en met 27.26E en 27.30A tot en met 27.31E.

2. In het tweede lid wordt ‘model 18.2A tot en met 18.2C’ vervangen door: het model 18.2A tot en met 18.2E.

3. In het vierde lid wordt:

a. ‘Indien de RDW, op een door de RDW te bepalen wijze’ vervangen door: Indien de Dienst Wegverkeer, op een door die dienst te bepalen wijze.

b. ‘de modellen 18.2A tot en met 18.2C’ vervangen door: de modellen 18.2A tot en met 18.2E.

c. ‘27.1A tot en met 27.2F’ vervangen door: 27.1A tot en met 27.2H.

d. ‘27.30A tot en met 27.31C’ vervangen door: 27.30A tot en met 27.31E.

4. In het zesde lid wordt ‘de modellen 27.15A tot en met 27.17C’ vervangen door: de modellen 27.15A tot en met 27.17E.

G

In artikel 21, eerste lid, wordt ‘de modellen 18.2A tot en met 18.2C, 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.14, 27.30A tot en met 27.31C’ vervangen door: de modellen 18.2A tot en met 18.2E, 27.1A tot en met 27.2H, 27.10A tot en met 27.14, 27.30A tot en met 27.31E.

H

In artikel 22c wordt ‘de modellen 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.10C, 27.30A tot en met 27.31C’ vervangen door ‘de modellen 27.1A tot en met 27.2H, 27.10A tot en met 27.10E, 27.30A tot en met 27.31E’ en wordt ‘de RDW op de door de RDW vastgestelde wijze’ vervangen door: de Dienst Wegverkeer op de door die dienst vastgestelde wijze.

I

In artikel 23a, eerste lid, wordt ‘de modellen 1.1 tot en met 18.2C’ vervangen door ‘de modellen 1.1 tot en met 18.2E’ en wordt ‘27.30A tot en met 27.31C’ vervangen door: 27.30A tot en met 27.31E.

J

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt ‘de daartoe aangewezen functionarissen van de RDW’ vervangen door ‘de daartoe aangewezen ambtenaren van de Dienst Wegverkeer’ en wordt ‘de produktieplaats’ vervangen door: de productieplaats.

2. In het tweede lid wordt ‘de RDW’ vervangen door: de Dienst Wegverkeer.

3. In het derde lid wordt ‘de RDW’ telkens vervangen door: de Dienst Wegverkeer.

ARTIKEL III

De Erkenningsregeling foliefabrikanten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel e wordt:

a. ‘de modellen 1.1 tot en met 18.2C, 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.10C’ vervangen door: de modellen 1.1 tot en met 18.2E, 27.1A tot en met 27.2H, 27.10A tot en met 27.10E.

b. ‘de modellen 18.2A tot en met 18.2C, 27.30A tot en met 27.31C’ vervangen door: de modellen 18.2A tot en met 18.2E, 27.30A tot en met 27.31E.

c. ‘de modellen 27.15A tot en 27.17C, 27.24A tot en met 27.29’ vervangen door: de modellen 27.15A tot en met 27.17E, 27.24A tot en met 27.26E.

2. In onderdeel f wordt ‘de Minister van Verkeer en Waterstaat’ vervangen door: de Minister van Infrastructuur en Milieu.

3. Onderdeel g vervalt.

4. Onderdeel h wordt geletterd g.

B

In artikel 3 wordt ‘de RDW’ vervangen door: de Dienst Wegverkeer.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘een bewijs van inschrijving als bedoeld in de Handelsregisterwet 1996’ vervangen door: een uittreksel uit het handelsregister als bedoeld in artikel 22 van de Handelsregisterwet 2007.

2. In onderdeel b wordt ‘de RDW’ vervangen door: de Dienst Wegverkeer.

D

In artikel 9 wordt ‘de RDW’ telkens vervangen door ‘de Dienst Wegverkeer’ en wordt aan het slot een punt toegevoegd.

ARTIKEL IV

De Erkenningsregeling lamineerders wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de onderdelen h, j en l, wordt ‘artikel 70 a van de wet’ vervangen door: artikel 70a van de wet.

2. Onderdeel i wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel 1° wordt ‘de modellen 1.1 tot en met 18.2C, 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.10C’ vervangen door: de modellen 1.1 tot en met 18.2E, 27.1A tot en met 27.2G, 27.10A tot en met 27.10E.

b. In onderdeel 2° wordt ‘de modellen 18.2A tot en met 18.2C, 27.30A tot en met 27.31C’ vervangen door: de modellen 18.2A tot en met 18.2E, 27.30A tot en met 27.31E.

c. In onderdeel 4° wordt ‘de modellen 27.15A tot en met 27.17C, 27.24A tot en met 27.29’ vervangen door: de modellen 27.15A tot en met 27.17E, 27.24A tot en met 27.26E.

3. In onderdeel m wordt ‘de Minister van Verkeer en Waterstaat’ vervangen door: de Minister van Infrastructuur en Milieu.

4. Onderdeel n vervalt.

5. De onderdelen o en p worden geletterd n en o.

B

In de artikelen 4, 5, onderdeel b, 6a, 7, 9, vierde lid, en 19, tweede lid, aanhef, wordt ‘de RDW’ vervangen door: de Dienst Wegverkeer.

C

In artikel 8 wordt ‘de RDW’ telkens vervangen door: de Dienst Wegverkeer.

D

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘de RDW’ vervangen door: de Dienst Wegverkeer.

2. In het tweede lid, wordt ‘de kentekenplaatfabrikant, aan wie’ vervangen door: de kentekenplaatfabrikant, aan wie.

E

Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘daartoe aangewezen functionarissen van de RDW’ vervangen door ‘daartoe aangewezen ambtenaren van de Dienst Wegverkeer’ en wordt ‘produktieplaats’ vervangen door: productieplaats.

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘de RDW’ vervangen door: de Dienst Wegverkeer.

3. In het derde lid wordt ‘de RDW’ telkens vervangen door: de Dienst Wegverkeer.

ARTIKEL V

De Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

In het opschrift van hoofdstuk 4 wordt ‘18.2A tot en met 18.2C, 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.31C’ vervangen door: 18.2A tot en met 18.2E, 27.1A tot en met 27.2H, 27.10A tot en met 27.26E en 27.30A tot en met 27.31E.

B

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel 1° wordt:

1°. ‘18.2A tot en met 18.2C, 27.1A tot en met 27.1E’ vervangen door: 18.2A tot en met 18.2E, 27.1A tot en met 27.1G;

2°. ‘27.15A tot en met 27.15C’ vervangen door: 27.15A tot en met 27.15E.

3°. ‘27.30A tot en met 27.30C’ vervangen door: 27.30A tot en met 27.30E.

b. In onderdeel 3° wordt:

1°. ‘de modellen 27.2A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.10C’ vervangen door: de modellen 27.2A tot en met 27.2H, 27.10A tot en met 27.10E;

2°. ‘27.16A tot en met 27.16C, 27.17A tot en met 27.17C’ vervangen door: 27.16A tot en met 27.16E, 27.17A tot en met 27.17E.

3°. ‘27.25A tot en met 27.25C, 27.26A tot en met 27.26C’ vervangen door: 27.25A tot en met 27.25E, 27.26A tot en met 27.26E;

4°. ‘27.31A tot en met 27.31C’ vervangen door: 27.31A tot en met 27.31E.

2. In onderdeel c wordt:

1°. ‘27.2A tot en met 27.2F, 27.12, 27.16A tot en met 27.16C’ vervangen door: 27.2A tot en met 27.2H, 27.12, 27.16A tot en met 27.16E;

2°. ‘27.25A tot en met 27.25C’ vervangen door: 27.25A tot en met 27.25E;

2°. ‘27.31A tot en met 27.31C’ vervangen door: 27.31A tot en met 27.31E;

3°. ‘27.10A tot en met 27.10C’ vervangen door: 27.10A tot en met 27.10E;

4°. ‘27.17A tot en met 27.17C’ vervangen door: 27.17A tot en met 27.17E;

5°. ‘27.26A tot en met 27.26C’ vervangen door: 27.26A tot en met 27.26E.

C

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid wordt ‘de modellen 27.1A tot en met 27.10C’ vervangen door: de modellen 27.1A tot en met 27.10E.

2. In het zevende lid wordt ‘de modellen 27.15A tot en met 27.17C’ vervangen door: de modellen 27.15A tot en met 27.17E.

3. In het achtste lid, onderdeel a, wordt ‘27.2D tot en met 27.2F’ vervangen door: 27.2D tot en met 27.2H.

4. In het negende lid wordt ‘de modellen 27.1A tot en met 27.2F’ vervangen door ‘de modellen 27.1A tot en met 27.2H’ en wordt ‘27.15A tot en met 27.17C, 27.24A tot en met 27.31C’ vervangen door: 27.15A tot en met 27.17E, 27.24A tot en met 27.26E, 27.30A tot en met 27.31E.

5. In het tiende lid wordt ‘de modellen 18.2A tot en met 18.2C’ vervangen door ‘18.2A tot en met 18.2E’ en wordt ‘de modellen 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.14, 27.30A tot en met 27.31C’ vervangen door: de modellen 27.1A tot en met 27.2H, 27.10A tot en met 27.14, 27.30A tot en met 27.31E.

D

In artikel 19, vierde lid, wordt ‘model 18.2A tot en met 18.2C’ vervangen door: de modellen 18.2A tot en met 18.2E.

E

De bijlagen worden vervangen door de bijlagen als opgenomen in de bijlagen B tot en met I bij deze regeling.

ARTIKEL VI

De Regeling erkenning bedrijfsvoorraad wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder erkenning: erkenning als bedoeld in artikel 62, eerste lid, van de wet.

B

Artikel 6, tweede lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. voor zover van toepassing op de categorie voertuigen waarvoor inschrijving wordt gevraagd: toestemming als bedoeld in artikel 8 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992,.

C

In artikel 9, zevende lid, wordt na ‘artikel 46, tweede lid, onderdeel c,’ ingevoegd: van het Kentekenreglement.

D

In artikel 10a, eerste lid, wordt ‘de modellen 18.2A tot en met 18.2C’ vervangen door ‘de modellen 18.2A tot en met 18.2E’ en wordt ‘27.1A tot en met 27.1C, 27.30A tot en met 27.31C’ vervangen door: 27.1A tot en met 27.1E, 27.30A tot en met 27.31E.

E

In artikel 10b wordt ‘de modellen 18.2A tot en met 18.2C of 27.30A tot en met 27.31C’ vervangen door: de modellen 18.2A tot en met 18.2E of 27.30A tot en met 27.31E.

F

In artikel 11, tweede lid, tweede volzin, wordt ‘artikel 6, tweede lid, onderdeel f’ vervangen door: artikel 6, tweede lid, onderdeel d.

G

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde en vierde lid worden vernummerd tot tweede en derde lid.

H

In de artikelen 14a en 15a wordt ‘de erkenninghouder’ vervangen door: het erkende bedrijf.

I

Artikel 15b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid, tweede volzin, vervalt: voor zover van toepassing voorzien van de daar voorgeschreven mededeling van registratie,.

2. Het zesde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De aanhef, komt te luiden:

De verklaring, bedoeld in het vijfde lid, vermeldt:.

b. Onderdeel c vervalt.

c. De onderdelen d tot en met f worden geletterd c tot en met e.

ARTIKEL VII

De Regeling erkenning exportdienstverlening wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7, tweede lid, vervalt: en kopieën van legitimatiebewijzen alsmede.

B

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘tweede tot en met elfde lid’ vervangen door: tweede tot en met zevende lid.

2. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Na de melding stelt het erkende bedrijf het kentekenbewijs deel II en het vrijwaringsbewijs ter hand aan de aanvrager.

ARTIKEL VIII

Artikel 3b van de Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008 komt te luiden:

Artikel 3b Verstrekking aan erkende bedrijven van gegevens inzake tellerstanden

Aan een bedrijf waaraan een erkenning als bedoeld in artikel 62, eerste lid, van de wet is verleend, kan de volledige reeks geregistreerde tellerstanden worden verstrekt van een motorrijtuig dat in de bedrijfsvoorraad van dat bedrijf is aangemeld.

ARTIKEL IX

De Regeling handelaarskentekens en -kentekenbewijzen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘artikel 62, eerste lid, van de wet’ vervangen door: artikel 62, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

2. In het tweede lid wordt ‘artikel 2 van de Handelsregisterwet 1996’ vervangen door: artikel 22 van de Handelsregisterwet 2007.

B

In artikel 6, eerste lid, wordt ‘artikel 37, vierde lid, van de wet’ vervangen door: artikel 37, vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

ARTIKEL X

De Regeling legitimatievoorschriften tenaamstelling en kentekenplaten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘artikel 2, eerste lid, onderdeel b, c, d, e of vierde lid’ vervangen door: artikel 2, eerste lid, onderdelen b, d of e.

B

In artikel 2, eerste lid, onderdeel c, vervalt: (Stb. 1991, 498).

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘het handelsregister, bedoeld in artikel 22’ vervangen door ‘het handelsregister als bedoeld in artikel 22’ en wordt ‘artikel 1, tweede lid,’ vervangen door: artikel 1.

b. In onderdeel b wordt ‘het handelsregister, bedoeld in artikel 22’ vervangen door ‘het handelsregister als bedoeld in artikel 22’ en wordt ‘artikel 1, tweede lid,’ telkens vervangen door: artikel 1.

c. In de onderdelen c, onder 2°, en d, onder 2°, wordt ‘artikel 1, tweede lid,’ vervangen door: artikel 1.

2. In het tweede lid wordt ‘het handelsregister, bedoeld in artikel 22’ vervangen door: het handelsregister als bedoeld in artikel 22.

D

In de artikel 8a, eerste lid en tweede lid, onderdelen a en b, 9 b, onderdeel a, en 9 c, onderdeel a, wordt ‘artikel 1, tweede lid’ vervangen door: artikel 1.

E

In artikel 9, onderdeel a, wordt ‘artikel 1, eerste lid’ vervangen door: artikel 1.

F

Artikel 9d wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘de modellen 18.2A tot en met 18.2C, 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.29’ vervangen door ‘de modellen 18.2A tot en met 18.2E, 27.1A tot en met 27.2H, 27.19A tot en met 2726E’ en wordt ‘artikel 70 a van de wet’ vervangen door: artikel 70a van de wet.

2. In het vierde lid wordt ‘de modellen 27.15A tot en met 27.17C’ vervangen door: de modellen 27.15A tot 27.17E.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Bij de verkrijging van kentekenplaten volgens de modellen 27.24A tot en met 27.26E van de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten kan in plaats van de kentekencard, het deel IA of het deel I van het kentekenbewijs, het kentekenbewijs deel II als bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Kentekenreglement worden overgelegd.

G

Artikel 9e wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘de modellen 18.2A tot en met 18.2C’ vervangen door ‘de modellen 18.2A tot en met 18.2E’ en wordt ‘27.30A tot en met 27.31C’ vervangen door: 27.30A tot en met 27.31E.

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘het handelsregister, bedoeld in artikel 22’ vervangen door: het handelsregister als bedoeld in artikel 22.

ARTIKEL XI

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin ze wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Bijlage A bij de regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 00 MAAND 2014, nr. Ien/BSK-2014/72792, tot wijziging van de Regeling kentekens en kentekenplaten en enkele andere regelingen in verband met nieuwe kentekencombinaties en enkele verbeteringen

Bijlage Regeling kentekens en kentekenplaten

Model A.1.

Model A.1.

Model A.2.

Model A.2.

Model B.1.

Model B.1.

Model B.2.

Model B.2.

Model C.1.

Model C.1.

Model C.2.

Model C.2.

Model E.

Model E.

Model F.

Model F.

Model M.1. Rijkskeurmerk

Model M.1. Rijkskeurmerk

Model M.2. Keurmerk

Model M.2. Keurmerk

Model M.3. Keurmerk van de kentekenplaatfabrikant

Model M.3. Keurmerk van de kentekenplaatfabrikant

Maatschetsen van kentekenplaten volgens de modellen 1.1 t/m 26.1

Maatschetsen van kentekenplaten volgens de modellen 1.1 t/m 26.1

MODEL 18.2 A: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) voor zover blijkens het kentekenbewijs voor het voeren van deze kentekenplaten toestemming is verleend.

MODEL 18.2 A: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) voor zover blijkens het kentekenbewijs voor het voeren van deze kentekenplaten toestemming is verleend.

MODEL 18.2 B: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) voor zover blijkens het kentekenbewijs voor het voeren van deze kentekenplaten toestemming is verleend.

MODEL 18.2 C: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) voor zover blijkens het kentekenbewijs voor het voeren van deze kentekenplaten toestemming is verleend.

MODEL 18.2 C: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) voor zover blijkens het kentekenbewijs voor het voeren van deze kentekenplaten toestemming is verleend.

MODEL 18.2 D: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) voor zover blijkens het kentekenbewijs voor het voeren van deze kentekenplaten toestemming is verleend.

MODEL 18.2 E: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) voor zover blijkens het kentekenbewijs voor het voeren van deze kentekenplaten toestemming is verleend.

MODEL 18.2 E: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) voor zover blijkens het kentekenbewijs voor het voeren van deze kentekenplaten toestemming is verleend.

MODEL 27.1 A: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

 • b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

 • c. kentekenplichtige aanhangwagens.

MODEL 27.1 B: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

 • b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

 • c. kentekenplichtige aanhangwagens.

MODEL 27.1C: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

 • b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

 • c. kentekenplichtige aanhangwagens.

MODEL 27.1 D: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CD;

 • b. kentekenplichtige aanhangwagens, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CD.

MODEL 27.1E: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CDJ;

 • b. kentekenplichtige aanhangwagens, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CDJ.

MODEL 27.1 F: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

 • b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

 • c. kentekenplichtige aanhangwagens.

MODEL 27.1 G: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

 • b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

 • c. kentekenplichtige aanhangwagens.

MODEL 27.2 A: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

 • b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

 • c. kentekenplichtige aanhangwagens.

MODEL 27.2 B: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

 • b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

 • c. kentekenplichtige aanhangwagens.

MODEL 27.2 C: Voor

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

 • b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

 • c. kentekenplichtige aanhangwagens.

MODEL 27.2 D: Voor

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CD;

 • b. kentekenplichtige aanhangwagens, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CD.

MODEL 27.2 E: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CDJ;

 • b. kentekenplichtige aanhangwagens, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CDJ.

MODEL 27.2 F: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CDJ;

 • b. kentekenplichtige aanhangwagens, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep CDJ.

MODEL 27.2 G: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

 • b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

 • c. kentekenplichtige aanhangwagens.

MODEL 27.2 H: Voor:

 • a. kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37);

 • b. motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV, BN of GN;

 • c. kentekenplichtige aanhangwagens.

MODEL 27.10 A: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (WVW1994 art. 36 en 37).

MODEL 27.10 B: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (WVW1994 art. 36 en 37).

MODEL 27.10 C: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (WVW1994 art. 36 en 37).

MODEL 27.10 D: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (WVW1994 art. 36 en 37).

MODEL 27.10 E: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (WVW1994 art. 36 en 37).

MODEL 27.11: Handelaarskentekens voor kentekenplichte motorrijtuigen op meer dan twee wielen alsmede voor kentekenplichte aanhangwagens.

MODEL 27.12: Handelaarskentekens voor kentekenplichte motorrijtuigen op meer dan twee wielen alsmede voor kentekenplichte aanhangwagens.

MODEL 27.13: Handelaarskentekens voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen.

MODEL 27.14: Handelaarskentekens voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen die gerechtigd zijn tot het voeren van een Amerikaans model kentekenplaten.

MODEL 27.15 A: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

MODEL 27.15 B: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

MODEL 27.15 C: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

MODEL 27.15 D: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

MODEL 27.15 E: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

MODEL 27.16 A: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

MODEL 27.16 B: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

MODEL 27.16 C: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

MODEL 27.16 D: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

MODEL 27.16 E: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) en kentekenplichtige aanhangwagens als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

MODEL 27.17 A: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) met of zonder zijspanwagen als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

MODEL 27.17 B: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) met of zonder zijspanwagen als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

MODEL 27.17 C: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) met of zonder zijspanwagen als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

MODEL 27.17 D: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) met of zonder zijspanwagen als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

MODEL 27.17 E: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37) met of zonder zijspanwagen als tijdelijke plaat met beperkte geldigheid (bij vermissing of diefstal).

27.18 Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen, alsmede kentekenplichtige aanhangwagens die overeenkomstig de artikelen 31, 32 of 33 van het Kentekenreglement voorgoed buiten Nederland worden gebracht, alsmede voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen, alsmede kentekenplichtige aanhangwagens die overeenkomstig artikel 4, vijfde lid, onder b, van het Kentekenreglement niet eerder in Nederland zijn geregistreerd en binnen of buiten Nederland worden gebracht (export- en transitoplaat).

Model 27.18

27.19 Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen, alsmede kentekenplichtige aanhangwagens die overeenkomstig de artikelen 31, 32 of 33 van het Kentekenreglement voorgoed buiten Nederland worden gebracht, alsmede voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen, alsmede kentekenplichtige aanhangwagens die overeenkomstig artikel 4, vijfde lid, onder b, van het Kentekenreglement niet eerder in Nederland zijn geregistreerd en binnen of buiten Nederland worden gebracht (export- en transitokentekenplaat).

Model 27.19

27.20. Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspan die overeenkomstig de artikelen 31, 32 of 33 van het Kentekenreglement voorgoed buiten Nederland worden gebracht, alsmede voor kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspan die overeenkomstig artikel 4, vijfde lid, onder b, van het Kentekenreglement niet eerder in Nederland zijn geregistreerd en binnen of buiten Nederland worden gebracht (export- en transitokentekenplaat).

Model 27.20

(Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen alsmede voor kentekenplichtige aanhangwagens die ter verkrijging van een kentekenbewijs naar en van de plaats van weging en onderzoek moeten worden gereden (1-daags kenteken)).

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000.

(Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen alsmede voor kentekenplichtige aanhangwagens die ter verkrijging van een kentekenbewijs naar en van de plaats van weging en onderzoek moeten worden gereden (1-daags kenteken)).

De modellen van de kentekenplaten zijn rechthoekig afgebeeld. Voor de afrondingsstraal van de kentekenplaat wordt verwezen naar artikel 12 lid 8 van de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000.

MODEL 27.24 A: Voor:

 • a. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

 • b. Aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • c. Aanhangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke)

 • d. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

MODEL 27.24 B: Voor:

 • a. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

 • b. Aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • c. Aanhangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke)

 • d. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

MODEL 27.24 C: Voor:

 • a. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

 • b. Aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • c. Aanhangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke)

 • d. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

MODEL 27.24 D: Voor:

 • a. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

 • b. Aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • c. Aanhangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke)

 • d. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

MODEL 27.24 E: Voor:

 • a. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

 • b. Aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • c. Aanhangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke)

 • d. Niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

MODEL 27.25 A: Voor

 • a. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

 • b. aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • c. aanghangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • d. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

MODEL 27.25 B: Voor

 • a. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

 • b. aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • c. aanghangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • d. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

MODEL 27.25 C: Voor

 • a. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

 • b. aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • c. aanghangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • d. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

MODEL 27.25 D: Voor

 • a. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

 • b. aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • c. aanghangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • d. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

MODEL 27.25 E: Voor

 • a. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van kentekenplichtige motorrijtuigen;

 • b. aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • c. aanghangsels op aanhangwagens (inclusief fietsendragers en dergelijke);

 • d. niet-kentekenplichtige aanhangwagens van motorrijtuigen, gerechtigd tot het voeren van een bijzonder kenteken, bevattende de lettergroep GV.

MODEL 27.26 A: Voor niet-kentekenplichtige aanhangwagens van en aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (inclusief fietsendrager en dergelijke).

MODEL 27.26 B: Voor niet-kentekenplichtige aanhangwagens van en aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (inclusief fietsendrager en dergelijke).

MODEL 27.26 C: Voor niet-kentekenplichtige aanhangwagens van en aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (inclusief fietsendrager en dergelijke).

MODEL 27.26 D: Voor niet-kentekenplichtige aanhangwagens van en aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (inclusief fietsendrager en dergelijke).

MODEL 27.26 E: Voor niet-kentekenplichtige aanhangwagens van en aanhangsels op kentekenplichtige motorrijtuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen (inclusief fietsendrager en dergelijke).

MODEL 27.30 A: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

MODEL 27.30 B: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

MODEL 27.30 C: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

MODEL 27.30 D: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

MODEL 27.30 E: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

MODEL 27.31 A: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

MODEL 27.31 B: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

MODEL 27.31 C: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

MODEL 27.31 D: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

MODEL 27.31 E: Voor kentekenplichtige motorrijtuigen op meer dan twee wielen (WVW1994 art. 36 en 37), bestemd voor gebruik als taxi.

Bijlage B bij de regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 00 MAAND 2014, nr. Ien/BSK-2014/72792, tot wijziging van de Regeling kentekens en kentekenplaten en enkele andere regelingen in verband met nieuwe kentekencombinaties en enkele verbeteringen

[Bijlage 1 Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000]

Bijlage 1: Retroreflectie waarden van gelakte platen

Bijlage C bij de regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 00 MAAND 2014, nr. Ien/BSK-2014/72792, tot wijziging van de Regeling kentekens en kentekenplaten en enkele andere regelingen in verband met nieuwe kentekencombinaties en enkele verbeteringen

[Bijlage 1a Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000]

Bijlage 1A: Retroreflectie waarden van retroreflecterend materiaal

Bijlage D bij de regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van ... , nr. Ien/BSK-2014/72792, tot wijziging van de Regeling kentekens en kentekenplaten en enkele andere regelingen in verband met nieuwe kentekencombinaties en enkele verbeteringen

[Bijlage 2 Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000]

Bijlage 2: Definitie van kleuren

Bijlage E bij de regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 00 MAAND 2014, nr. Ien/BSK-2014/72792, tot wijziging van de Regeling kentekens en kentekenplaten en enkele andere regelingen in verband met nieuwe kentekencombinaties en enkele verbeteringen

[Bijlage 3 Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000]

Bijlage 3: Luminantie factoren

Bijlage F bij de regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 00 MAAND 2014, nr. Ien/BSK-2014/72792, tot wijziging van de Regeling kentekens en kentekenplaten en enkele andere regelingen in verband met nieuwe kentekencombinaties en enkele verbeteringen

Bijlage 4: Bevestigingspunten losse kunststoftekens

Bijlage G bij de regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 00 MAAND 2014, nr. Ien/BSK-2014/72792, tot wijziging van de Regeling kentekens en kentekenplaten en enkele andere regelingen in verband met nieuwe kentekencombinaties en enkele verbeteringen

[Bijlage 5 Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000]

Bijlage 5: Waarmerk

Bijlage H bij de regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 00 MAAND 2014, nr. Ien/BSK-2014/72792, tot wijziging van de Regeling kentekens en kentekenplaten en enkele andere regelingen in verband met nieuwe kentekencombinaties en enkele verbeteringen

[Bijlage 6 Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000]

Bijlage 6: Bevestigingspennen kunststoftekens

Bijlage I bij de regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 00 MAAND 2013, nr. Ien/BSK-2014/72792, tot wijziging van de Regeling kentekens en kentekenplaten en enkele andere regelingen in verband met nieuwe kentekencombinaties en enkele verbeteringen

[Bijlage 7 Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000]

Bijlage 7: Bevestigingspennen kunststof tekens behorende bij Model C.1 uit Regeling kentekens en kentekenplaten

Bijlage J bij de regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 00 MAAND 2013, nr. Ien/BSK-2014/72792, tot wijziging van de Regeling kentekens en kentekenplaten en enkele andere regelingen in verband met nieuwe kentekencombinaties en enkele verbeteringen

[Bijlage 8 Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000]

Bijlage 8: Waarmerk fabrikanten van halffabrikaten

TOELICHTING

Algemeen

Kentekens voor motorrijtuigen en aanhangwagens worden uitgegeven door de Dienst Wegverkeer. De samenstelling van de kentekens, de combinatie van cijfers en letters, is geregeld in de Regeling kentekens en kentekenplaten.

Naar verwachting ontstaat er in de eerste helft van 2014 behoefte aan nieuwe combinaties voor kentekens. Met deze regeling zijn daarom nieuwe combinaties opgenomen in de Regeling kentekens en kentekenplaten.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de modellen in de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten die samenhingen met de inmiddels ingetrokken Regeling zevendaagse kentekenbewijzen te schrappen.

In verschillende regelingen met betrekking tot kentekenplaten en de tenaamstelling van kentekens wordt aangesloten bij de regeling van de kentekencombinaties in de Regeling kentekens en kentekenplaten. Die regelingen zijn daarom ook gewijzigd.

Voorts zijn in diverse regelingen verbeteringen van wetstechnische en redactionele aard doorgevoerd.

Tot slot zijn de bijlagen bij de Regeling kentekens en kentekenplaten en bij de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000 integraal in de Staatscourant gepubliceerd. In het verleden zijn die bijlagen niet gepubliceerd maar ter inzage gelegd. Om de kenbaarheid van die bijlagen te vergroten is besloten alle bijlagen bij de genoemde regelingen nu alsnog te publiceren.

Deze regeling schept noch wijzigt rechten of plichten voor burgers of bedrijven en heeft derhalve geen gevolgen voor de administratieve lasten of de nalevingskosten.

Deze regeling is in nauw overleg met de Dienst Wegverkeer tot stand gekomen en daarom is in overeenstemming met die Dienst afgezien van een formele uitvoeringstoets als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer.

Artikelen

Artikel I

Onderdeel A

Met deze toevoegingen aan artikel 1 van de Regeling kentekens en kentekenplaten zijn de nieuwe kentekencombinaties gegeven.

Onderdeel B

Deze wijzigingen zijn het gevolg van de toevoeging van nieuwe modellen aan de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten.

Daarnaast is een aantal modellen geschrapt dat samenhing met de inmiddels ingetrokken Regeling zevendaagse kentekenbewijzen.

Onderdeel C
onder 1, 3, 4 en 5

Deze wijzigingen zijn het gevolg van de toevoeging van nieuwe modellen aan de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten.

onder 2

De voorheen geldende tekst van artikel 3, tweede lid, onderdeel d, kon vervallen als gevolg van de wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot de registratie en tenaamstelling van motorrijtuigen en aanhangwagens.

In de nieuwe tekst is expliciet gemaakt dat de duplicaatcodes op kentekenplaten in zwarte onuitwisbare tekens moeten zijn aangebracht. In de praktijk bleek hier verwarring over te bestaan.

Onderdeel D

Het dertiende lid regelt de groepering van de cijfers en letters op de kentekenplaten die de met deze regeling toegevoegde combinaties bevatten.

Onderdeel E
onder 1

Dit betreft een wetstechnische verbetering.

onder 2

Deze wijziging vloeit evenals het wijzigen van artikel 3, tweede lid, onderdeel d (zie artikel I, onderdeel C, onder 2) voort uit de wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot registratie en tenaamstelling van motorrijtuigen en aanhangwagens.

Onderdeel F

Deze wijzigingen zijn het gevolg van de toevoeging van nieuwe modellen aan de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten.

Onderdeel G

De nieuwe kentekencombinaties zijn opgenomen in de gepubliceerde bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten.

Artikel II

Onderdelen A, B en C

Met deze wijzigingen is de aanduiding van de Dienst Wegverkeer in overeenstemming gebracht met de Wegenverkeerswet 1994.

Onderdeel D

De eerste twee wijzigingen betreffen een verbetering van een verwijzing naar de Wegenverkeerswet 1994.

Met de tweede wijziging is de aanduiding van de Dienst Wegverkeer in overeenstemming gebracht met de Wegenverkeerswet 1994.

Onderdeel E

Dit betreft een taalkundige verbetering.

Onderdeel F
onder 1, 2, en 4

Deze wijzigingen zijn het gevolg van de toevoeging van nieuwe modellen aan de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten.

onder 3
onder a

Met deze wijziging is de aanduiding van de Dienst Wegverkeer in overeenstemming gebracht met de Wegenverkeerswet 1994.

onder b, c en d

Deze wijzigingen zijn het gevolg van de toevoeging van nieuwe modellen aan de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten.

Onderdeel G

Deze wijziging is het gevolg van de toevoeging van nieuwe modellen aan de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten.

Onderdeel H

De eerste wijziging is het gevolg van de toevoeging van nieuwe modellen aan de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten.

Met de tweede wijziging is de aanduiding van de Dienst Wegverkeer in overeenstemming gebracht met de Wegenverkeerswet 1994.

Onderdeel I
onder 1

Deze wijzigingen zijn een gevolg van de toevoeging van nieuwe modellen aan de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten.

onder 2

Met deze wijziging is de aanduiding van de Dienst Wegverkeer in overeenstemming gebracht met de Wegenverkeerswet 1994.

Onderdeel J
onder 1

Dit betreft een verbetering van een verwijzing en een taalkundige verbetering.

onder 2 en 3

Met deze wijzigingen is de aanduiding van de Dienst Wegverkeer in overeenstemming gebracht met de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel III

Onderdeel A
onder 1
onder a en b

Deze wijzigingen zijn een gevolg van de toevoeging van nieuwe modellen aan de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten.

onder c

Deze wijzigingen zijn een gevolg van de toevoeging van nieuwe modellen aan de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten alsmede van het schrappen van de modellen die samenhingen met de inmiddels ingetrokken Regeling zevendaagse kentekenbewijzen.

onder 2

De verantwoordelijkheid voor de kentekenregelgeving berust sinds 14 oktober 2010 bij de Minister van Infrastructuur en Milieu. Voor de volledigheid is begripsbepaling hieraan aangepast.

onder 3 en 4

Met deze wijzigingen is de aanduiding van de Dienst Wegverkeer in overeenstemming gebracht met de Wegenverkeerswet 1994.

Onderdelen B en D

Met deze wijzigingen is de aanduiding van de Dienst Wegverkeer in overeenstemming gebracht met de Wegenverkeerswet 1994.

Onderdeel C
onder 1

De Handelsregisterwet 1996 is in 2008 vervangen door de Handelsregisterwet 2007. De verwijzing is hieraan aangepast.

onder 2

Met deze wijziging is de aanduiding van de Dienst Wegverkeer in overeenstemming gebracht met de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel IV

Onderdeel A
onder 1

Dit betreft een verbetering van een verwijzing.

onder 2
onder a en b

Deze wijzigingen zijn een gevolg van de toevoeging van nieuwe modellen aan de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten.

onder c

Deze wijzigingen zijn een gevolg van de toevoeging van nieuwe modellen aan de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten alsmede van het schrappen van de modellen die samenhingen met de inmiddels ingetrokken Regeling zevendaagse kentekenbewijzen.

onder 3

De verantwoordelijkheid voor de kentekenregelgeving berust sinds 14 oktober 2010 bij de Minister van Infrastructuur en Milieu. Voor de volledigheid is de begripsbepaling hieraan aangepast.

onder 4 en 5

Met deze wijzigingen is de aanduiding van de Dienst Wegverkeer in overeenstemming gebracht met de Wegenverkeerswet 1994.

Onderdelen B en C

Met deze wijzigingen is de aanduiding van de Dienst Wegverkeer in overeenstemming gebracht met de Wegenverkeerswet 1994.

Onderdeel D
onder 1

Met deze wijziging is de aanduiding van de Dienst Wegverkeer in overeenstemming gebracht met de Wegenverkeerswet 1994.

onder 2

Dit betreft het schrappen van een overbodige spatie.

Onderdeel E
onder 1

Dit betreft een verbetering van een verwijzing en een taalkundige verbetering.

onder 2 en 3

Met deze wijzigingen is de aanduiding van de Dienst Wegverkeer in overeenstemming gebracht met de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel V

Onderdelen A tot en met D

Deze wijzigingen zijn een gevolg van de toevoeging van nieuwe modellen aan de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten.

Onderdeel E

Dit betreft de publicatie van de bijlagen bij de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000. Die bijlagen zijn niet gewijzigd, maar in het verleden niet alle in de Staatscourant gepubliceerd. Ten behoeve van de kenbaarheid van die bijlagen is dat nu alsnog gebeurd.

Artikel VI

Onderdeel A

In artikel 1 van de Regeling erkenning bedrijfsvoorraad is een overbodig geworden definitiebepaling geschrapt.

Onderdeel B

Dit betreft de verbetering van een verwijzing; sinds het vaststellen van artikel 6, tweede lid, onderdeel a, van de Regeling erkenning bedrijfsvoorraad is de formulering van artikel 8 van de Wet belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 gewijzigd.

Onderdelen C, F en H

Dit betreft verbeteringen van verwijzingen.

Onderdelen D en E

Deze wijzigingen zijn een gevolg van de toevoeging van nieuwe modellen aan de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten.

Onderdeel G

Artikel 13, tweede lid, was dubbel ten opzichte van artikel 49, eerste lid, onderdeel c, van de Wegenverkeerswet en is daarom geschrapt.

Onderdeel I
onder 1

De verwijzing naar de ‘mededeling van registratie’ was loos geworden door het vervallen van die mededeling en is dus geschrapt.

onder 2
onder a

Dit betreft de verbetering van een verwijzing.

onder b en c

Naar de geboortedatum van de aanvrager wordt niet langer gevraagd, daarom kon onderdeel c vervallen.

Artikel VII

Onderdeel A

Ten onrechte was in artikel 7 de eis opgenomen dat er kopieën van legitimatiebewijzen moesten worden getoond. Dit is hiermee rechtgezet.

Onderdeel B
onder 1

Artikel 8 kent nog maar zeven leden. Het eerste lid is daarop aangepast.

onder 2

Bij export wordt geen tenaamstellingscode verstrekt. Artikel 8, vierde lid, is daarop aangepast.

Artikel VIII

Uit artikel 3b van de Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008 bleek niet duidelijk genoeg dat de volledige reeks geregistreerde tellerstanden slechts wordt verstrekt voor zover die betrekking heeft op voertuigen die in de bedrijfsvoorraad van het erkende bedrijf zijn opgenomen.

Artikel IX

onder 1

In artikel 1 van de Regeling handelaarskentekens en -kentekenbewijzen is geen definitie opgenomen van wet. Daarom is de bewuste verwijzing verbeterd.

onder 2

De Handelsregisterwet 1996 is in 2008 vervangen door de Handelsregisterwet 2007. De verwijzing is hieraan aangepast.

Onderdeel B

In artikel 1 van de Regeling handelaarskentekens en -kentekenbewijzen is geen definitie opgenomen van wet. Daarom is de bewuste verwijzing verbeterd.

Artikel X

Onderdeel A

Artikel 2 van de Regeling legitimatievoorschriften tenaamstelling en kentekenplaten kent geen vierde lid meer.

Voorts is het niet langer noodzakelijk om bij legitimatie door middel van een paspoort een afschrift uit de basisregistratie personen over te leggen.

Onderdeel B

Dit betreft een wetstechnische verbetering.

Onderdeel C
onder 1
onder a en b

Dit betreft een tweetal wetstechnische verbeteringen en een tweetal verbetering van een verwijzing; artikel 1 van de Regeling legitimatievoorschriften tenaamstelling en kentekenplaten kent inmiddels geen leden meer.

onder c

Dit betreft een verbetering van een verwijzing; artikel 1 van de Regeling legitimatievoorschriften tenaamstelling en kentekenplaten kent inmiddels geen leden meer.

onder 2

Dit betreft een wetstechnische verbetering.

Onderdelen D en E

Dit betreft de verbetering van een zestal verwijzingen; artikel 1 van de Regeling legitimatievoorschriften tenaamstelling en kentekenplaten kent inmiddels geen leden meer.

Onderdeel F
onder 1 en 2

Deze wijzigingen zijn een gevolg van de toevoeging van nieuwe modellen aan de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten.

Daarnaast is een aantal modellen geschrapt dat samenhing met de inmiddels ingetrokken Regeling zevendaagse kentekenbewijzen.

onder 3

Deze wijziging vloeit voort uit de wijziging van artikel 5, derde lid, van de Regeling kentekens en kentekenplaten.

Onderdeel G
onder 1

Deze wijzigingen zijn een gevolg van de toevoeging van nieuwe modellen aan de bijlage bij de Regeling kentekens en kentekenplaten.

onder 2

De Handelsregisterwet 1996 is in 2008 vervangen door de Handelsregisterwet 2007. De verwijzing is hieraan aangepast.

Artikel XI

In de loop van de maand april 2014 ontstaat behoefte aan nieuwe kentekencombinaties. Het niet kunnen uitgeven van nieuwe kentekens heeft nadelige gevolgen voor burgers en bedrijven in de voertuigbranche. Daarom is de uitzondering ‘hoge private kosten’ van het stelsel van vaste verandermomenten van toepassing. Datzelfde geldt voor het niet toepassen van een invoeringstermijn.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus