Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 8895

Gepubliceerd op 26 maart 2014 09:00Besluit van de hoofdingenieur-directeur van het centrale organisatieonderdeel RWS Water, Verkeer en Leefomgeving van 25 maart 2014, met kenmerk RWS-2014/12792, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS Water, Verkeer en Leefomgeving 2013

De hoofdingenieur-directeur RWS Water, Verkeer en Leefomgeving,

Gelet op de artikelen 5 en 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 2 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS Water, Verkeer en Leefomgeving 2013 wordt als volgt gewijzigd:

a. De onderdelen h en i van het eerste lid komen te vervallen.

b. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. De in het eerste lid genoemde projectdirecteuren, projectmanagers en projectleiders wordt geen bevoegdheid verleend in HRM-aangelegenheden.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Lelystad, 25 maart 2014

De hoofdingenieur-directeur RWS Water, Verkeer en Leefomgeving, P. Struik

Mededeling

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend bij de hoofdingenieur-directeur RWS Water, Verkeer en Leefomgeving, t.a.v. Directie bedrijfsvoering en Kennisinkoop, afdeling Werkenpakket, Postbus 17, 8200 AA Lelystad.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. datum en nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt, en

  • d. de opgave van de redenen waarom de indiener zich niet met het besluit kan verenigen.

TOELICHTING

Aanleiding voor deze wijziging is het vervallen van de bevoegdheden in mandaat voor teamleiders en senior adviseurs (juridisch adviseurs) van de directie Leefomgeving van RWS Water, Verkeer en Leefomgeving in verband met de organisatorische veranderingen binnen dit organisatieonderdeel, waarmee de bevoegdheden op het niveau van afdelingshoofd liggen.

De hoofdingenieur-directeur RWS Water, Verkeer en Leefomgeving, P. Struik


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl