Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 18 maart 2014, met kenmerk RWS-2014/329 tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013 en het Besluit instelling organisatieonderdelen Rijkswaterstaat 2013 en tot intrekking van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS Ruimte voor de Rivier 2013

De directeur-generaal Rijkswaterstaat,

Gelet op artikel 23, tweede lid, van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012, respectievelijk artikel 3 van het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013 wordt als volgt gewijzigd:

A

Het vijfde lid van artikel 5 komt te luiden:

  • 5. De hoofdingenieur-directeur van het organisatieonderdeel RWS Centrale Informatievoorziening kan met inachtneming van artikel 12 binnen zijn organisatieonderdeel zijn bevoegdheden ook mandateren aan de plaatsvervangend hoofdingenieur-directeur, de plaatsvervangend directeuren en programmadirecteuren.

B

Het vierde lid van artikel 9 komt te vervallen.

C

De tabellen van artikel 11 worden als volgt gewijzigd:

1. In de tabel van het eerste lid wordt boven de rij

‘De directeur Algemene Corporate Taken:

5.000.000’

een rij ingevoegd luidende:

Directeur Nationale Databank Wegverkeersgegevens:

10.000.000

2. In de tabel van het eerste lid komt de rij

‘Programmadirecteur Nationale Databank Wegverkeersgegevens:

1.000.000’

te vervallen.

3. In de tabel van het tweede lid worden onder de rij

‘Directeur binnen een regionaal en een centraal organisatieonderdeel:

5.000.000’

twee rijen ingevoegd, luidende:

Programmadirecteur Ruimte voor de Rivier van RWS

Grote Projecten en Onderhoud:

5.000.000

Directeur realisatie Ruimte voor de Rivier van RWS

Grote Projecten en Onderhoud:

5.000.000

D

Onderdeel 9 van de Bijlage bij artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt ‘aan de gemandateerde afdelingshoofden, teamleiders en senior adviseurs werkzaam bij de directie Leefomgeving’ vervangen door: aan de gemandateerde afdelingshoofden werkzaam bij de directie Leefomgeving.

2. Aan het einde van sub a wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende:

  • het afgeven, wijzigen en intrekken van verklaringen houdende een beoordeling van de status van als baggerspecie aangeboden materiaal als bedoeld in artikel 29 juncto artikel 22 van de Wet belastingen op milieugrondslag;

3. Onder vervanging van de punt aan het einde van sub c door een puntkomma, wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. het behandelen en afwikkelen van meldingen, bedoeld in artikel 5.12, twaalfde tot en met veertiende lid, van de Wet milieubeheer, met uitzondering van meldingen vanuit het directoraat-generaal Rijkswaterstaat.

ARTIKEL II

In het Besluit instelling organisatieonderdelen Rijkswaterstaat 2013 komt artikel 1, derde lid, en artikel 3, negende lid, te vervallen.

ARTIKEL III

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS Ruimte voor de Rivier 2013 wordt ingetrokken.

ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de in dit besluit genoemde functionarissen.

Den Haag, 18 maart 2014

De directeur-generaal Rijkswaterstaat, J.H. Dronkers

MEDEDELING

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend bij Rijkswaterstaat, t.a.v. RWS Bestuursstaf, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. datum en nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt, en

  • d. de opgave van de redenen waarom de indiener zich niet met het besluit kan verenigen.

TOELICHTING

Dit besluit wijzigt allereerst het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013. Aanleiding voor deze wijziging is het vervallen van de bevoegdheden voor teamleiders en senior adviseurs (juridisch adviseurs) van de directie Leefomgeving van RWS Water, Verkeer en Leefomgeving in verband met de organisatorische veranderingen binnen dit organisatieonderdeel, waarmee de bevoegdheden op het niveau van afdelingshoofd liggen. Dit komt tot uitdrukking door de tekst van het vijfde lid van artikel 5, zoals die luidde, te laten vervallen en door het vierde lid van artikel 9 te laten vervallen. Bij het organisatieonderdeel RWS Water, Verkeer en Leefomgeving worden daarnaast taken en de daarbij behorende bevoegdheden met betrekking tot baggerspecie en meldingen inzake het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit toegevoegd.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om nog een aantal kleine wijzigingen mee te nemen. In het nieuwe vijfde lid van artikel 5 zijn functionarissen opgenomen zoals deze ook in de tabel van artikel 11 zijn opgenomen. In de tabellen van artikel 11 worden enkele aanpassingen doorgevoerd.

Ten tweede wordt met dit wijzigingsbesluit de opheffing van het organisatieonderdeel Ruimte Voor de Rivier per 1 april 2014 geregeld. De taken die aan dit organisatieonderdeel waren toebedeeld, komen deels bij het organisatieonderdeel RWS Grote Projecten en Onderhoud en deels bij het organisatieonderdeel RWS Oost-Nederland te liggen.

De directeur-generaal Rijkswaterstaat, J.H. Dronkers

Naar boven