Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NederweertStaatscourant 2014, 8438Verkeersbesluiten

Logo NederweertTijdelijke verkeersmaatregelen Moulin Blues Festival 2 en 3 mei 2014

Burgemeester en wethouders van Nederweert;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende, dat Stichting Rhythm & Blues Ospel,  p/a de heer F. Daamen, Speerstraat 1, 6034 PS Nederweert-Eind voornemens is op 2 en 3 mei 2014 een bluesfestival te organiseren te Ospel;

dat het voor een goede doorstroming en veiligheid van het verkeer noodzake­lijk is gedurende de organisatie van het evenement voor enkele wegen/weggedeelten verkeersmaatregelen te treffen;

dat de betreffende wegen/weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Neder­weert;

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

BESLUITEN

van vrijdag 2 mei 2014 om 12.00 uur en tot en met zondag 4 mei 2014 om 12.00 uur de navolgende verkeersmaatregelen te treffen:

  • 1.afsluiten van de Meijelsedijk tussen Schepengraaf en Reebergweg voor alle verkeer behalve voetgangers en medewerkers van de organisatie, welke zich als zodanig kunnen legitimeren voor bevoorrading en vervoer artiesten. Hiervoor wordt ter hoogte van het festivalterrein op de Meijelsedijk een taxistandplaats ingesteld. De afzetting aan de Schepengraaf – Meijelsedijk en de afzetting aan de Reebergweg - Meijelsedijk dienen te worden bemand;

  • 2.eenrichtingverkeer instellen voor de Plattepeeldijk tussen de Reebergweg en Meijelsedijk waarbij inrijden vanaf de Reebergweg is toegestaan;

3. een tweezijdig parkeerverbod voor de Plattepeeldijk tussen Reebergweg en Meijelsedijk;

4. verbod voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen om elkaar onderling in te halen voor de:

- Meijelsedijk, wegvak 100 meter vóór de wegafsluiting bij Reebergweg;

- Meijelsedijk, wegvak 100 meter vóór de wegafsluiting bij Schepengraaf;

5. invoeren van maximumsnelheid van 50 km/per uur:

- Meijelsedijk tussen portaal einde bebouwde kom aan de Lochtstraat en de Schepengraaf;

- Meijelsedijk tussen portaal 50 km nabij Meijelsedijk 95 en de Reebergweg;

- een gedeelte van de Hofweg; -Schepengraaf;

6. inzetten verkeersregelaar ter hoogte van de kruising Meijelsedijk-Hofweg-Plattepeeldijk.

De organisatie zet ten minste vijf verkeersregelaars in. Voorts wijst de organisatie bezoekers door middel van borden naar het festivalterrein;

Het verkeer wordt door middel van borden omgeleid. Komend vanuit Nederweert via de Schepengraaf en Ontginningsdijk naar de Meijelsedijk. Verkeer komend vanuit Meijel wordt omgeleid via de Reebergweg, Kruisvennendijk en Hofweg naar de Meijelsedijk.

Nederweert, 18 maart 2014

Burgemeester en wethouders voornoemd, Namens deze, A. Zegveld-Jacobs
Medewerkster team Ruimte en Wonen, afdeling Dienstverlening

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 21 maart tot en met 1 mei 2014, bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van bezwaarschriften is tijdens de inzageperiode mogelijk voor belanghebbenden bij burgemeester en wethouders.

U kunt gelijktijdig vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Roermond. U kunt digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden. Bellen mag ook met de heer W. Bijlmakers van de afdeling Dienstverlening.