Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2014, 8330Overige mededelingen aan het wegverkeer

Logo Borger-OdoornCorsanr. 14.05348

Verkeersbesluit afsluiting/knip Noordelijke Tweederdeweg Nieuw-Buinen t.h.v. de wijk Veenlanden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn;

Gelet op de relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Gelet op het Mandaatbesluit Borger-Odoorn 2012;

Overweg ende;

Wettelijke basis:

dat op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 burgemeester en wethouders de bevoegdheid is toegekend verkeersbesluiten te nemen en dat deze bevoegdheid in de gemeente Borger-Odoorn op grond van het Mandaatbesluit Borger-Odoorn 2012 is gemandateerd aan de Manager Grondgebiedszaken;

Besluitverplichting:

dat op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd en dat op grond van artikel 15, lid 2 van genoemde wet maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer ook geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken;

Dat uit oogpunt van:

 • -het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • -het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • -het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, alsmede het

voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast en hinder, kortom de

belangen en doelstellingen genoemd in artikel 2, eerste lid en tweede lid, sub a van de

Wegenverkeerswet 1994;

Het gewenst is om:

de Noordelijke Tweederdeweg in Nieuw-Buinen ter hoogte van de aansluiting van het Westerdiep in zuidwestelijke richting v.v. af te sluiten voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers, fietsers en bromfietsers (‘knip’ Noordelijke Tweederdeweg);

Motivering :

dat door de aanleg van de woonwijk Nieuw-Veenlanden -die met het Westerdiep en Ratelaar aansluit op de Noordelijke Tweederdeweg- een ongewenste en feitelijk onnodige sluiproute is ontstaan vanuit alle woonwijken in Nieuw-Buinen richting Drentse Mondenweg v.v. c.q. de N-374 tussen Borger en Stadskanaal;

dat de indruk is ontstaan dat het terugbrengen van de snelheid op de N-374 van 100 km/h naar 80 km/h deze situatie nog verder in de hand heeft gewerkt, omdat daardoor weggebruikers geneigd zijn eerder te kiezen voor een alternatieve ontsluitingsroute;

dat het ontstaan van dit sluipverkeer ongewenst is, omdat de Noordelijke Tweederdeweg niet geschikt is om als ontsluitingsweg te functioneren voor bewoners van de achterliggende woonwijken in Nieuw-Buinen en dat dit ongewenste gebruik bovendien onnodig is;

dat deze weg immers is aangelegd en gedimensioneerd voor in hoofdzaak landbouwverkeer en de aan- en afvoer ten behoeve van landbouwproducten en dat daarom mede in het belang van het voorkomen van hinder voor dat landbouwverkeer het noodzakelijk is een verkeersmaatregel te treffen;

dat de maatregel betrekking heeft op het afsluiten van de Noordelijke Tweederdeweg vanaf Westerdiep in zuidwestelijke richting voor alle gemotoriseerde verkeer (met uitzondering van bromfietsers), door plaatsing van verkeersborden G12a en G12b uit bijlage I van het RVV1990, ondersteund door fysieke maatregelen in de vorm van een (visuele) wegversmalling over een lengte van ca. 60 meter en het plaatsen van zogenaamde knikpalen;

dat hierdoor de doorgaande route voor voetgangers, fietsers en bromfietsers intact blijft;

dat ten behoeve van het landbouwverkeer aan de westzijde van de geprojecteerde afsluiting al een “keerplaats” van voldoende afmetingen is aangebracht;

Overleg politie :

dat in overeenstemming met artikel 24 BABW overleg is gepleegd in het reguliere verkeersoverleg van 18 februari 2014 met de gemachtigde van de korpschef van de nationale politie regio Noord-Nederland;

dat de politie instemt met het verkeersbesluit en de wijze van uitvoering daarvan;

Afweging andere belangen:

dat uit oogpunt van zorgvuldige voorbereiding van het verkeersbesluit het voornemen daartoe is besproken met de NLTO en op voorstel van deze instantie vooral met de belanghebbende agrariërs die landbouwgronden in gebruik hebben langs de Noordelijke Tweederdeweg tussen de voorgenomen afsluiting en de 24e Laan;

dat de uitkomsten van dit vooroverleg zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende en aangehechte ‘Zienswijzen-reactienotitie’;

dat het vooroverleg en de gemaakte opmerkingen geen aanleiding hebben gegeven om van vaststelling van het verkeersbesluit af te zien, maar dat wel is afgesproken, dat in een enkel geval, wanneer een verzoek daartoe in voldoende mate kan worden onderbouwd, een ontheffing onder voorwaarden kan worden verleend van de maatregel aan enkele belanghebbende agrariërs, voor een paar beperkte periodes per jaar;

dat een ontheffing dan betrekking zal kunnen hebben op gebruik van een sleutel om de aan te brengen ‘knikpalen’ te bedienen;

dat dit betekent dat de in principe aan te brengen (wellicht visuele) wegversmalling zodanig gedimensioneerd zal worden, dat landbouwverkeer bij neerhalen van de knikpalen zal kunnen passeren;

B ESLUIT :

 • 1.de Noordelijke Tweederdeweg in Nieuw-Buinen ter hoogte van de aansluiting van het Westerdiep af te sluiten voor alle verkeer, met uitzondering van voetgangers, fietsers en bromfietsers;

 • 2.de afsluiting uit te voeren door plaatsing van de borden G12a en G12b uit bijlage I van het RVV1990, ondersteund door fysieke maatregelen in de vorm van een wegversmalling over een lengte van ca. 60 meter en het aanbrengen van knikpalen, ondersteund, e.e.a. in overeenstemming met de bij dit besluit horende en gevoegde tekening.

Exloo, 18 maart 2014.

Namens deze,

L.J. Luijben,

Manager Grondgebiedszaken.

MEDEDELINGEN

Inwerkingtreding

Op basis van artikel 27 van het BABW treedt het verkeersbesluit in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken is verstreken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant. De maatregel zal ook niet eerder worden geëffectueerd. Degenen die een bezwaarschrift indienen hebben de mogelijkheid om na verloop van bedoelde 6 weken of na beslissing op bezwaar alsnog een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen (zie laatste alinea).

Terinzagelegging

Het verkeersbesluit is voor iedereen in te zien bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Exloo gedurende een periode van 6 weken na bekendmaking. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer A. Kuiper, bereikbaar via telefoonnummer 0591-53 52 47.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.

Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet na inwerkingtreding.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

 • a.naam en adres;

 • b.de dagtekening;

 • c.een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is (“Verkeersbesluit gedeeltelijke afsluiting Noordelijke Tweederdeweg Nieuw-Buinen”);

 • d.de gronden van het bezwaar.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht te Groningen een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bijlagen:

 • 1.situatiekaart met bebording;

 • 2.zienswijzenreactie.