Bekendmaking van het besluit tot vaststelling isolatieprogramma Luchtvaartterrein Rotterdam The Hague Airport, Rijkswaterstaat

Datum: 8 januari 2014

Nummer: RWS-2014/563

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt, ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend:

Op grond van de artikelen 12, eerste lid en 15, eerste lid van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 heb ik een isolatieprogramma vastgesteld op basis van de geluidcontouren volgend uit het Wijzigingsbesluit van de Aanwijzing luchtvaartterrein Rotterdam The Hague Airport van 22 september 2010. Woningen en andere geluidgevoelige gebouwen, in de zin van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997, die deel uitmaken van het isolatieprogramma kunnen in aanmerking komen voor door het Rijk aan te brengen geluidwerende voorzieningen. De woningen die zijn opgenomen in dit isolatieprogramma worden hiervoor in beschouwing genomen.

Het isolatieprogramma treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de bekendmaking van dit besluit wordt geplaatst. Vanaf het moment van inwerkingtreding liggen de stukken ter inzage bij het project Gevelisolatie, de landelijke projectorganisatie van Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud, Toekanweg 7 te Haarlem. Het gebouw is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. U kunt het besluit ook downloaden via www.rws.nl/gevelisolatie.nl .

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, de portfoliomanager Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud, C.H. van Belois

Naar boven