Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2014, 8088Vergunningen

Aanmeldingsnotitie voor het Aromatics project Shell Pernis door Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 te Rotterdam-Vondelingenplaat, DCMR Milieudienst Rijnmond

Beoordelen noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage (m.e.r.)

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 23 december 2013 een mededeling ingevolge artikel 7.16 van de Wet milieubeheer (aanmeldingsnotitie) ontvangen van Shell Nederland Raffinaderij B.V. ten behoeve van het Aromatics project Shell Pernis, aan de Vondelingenweg 601 te Rotterdam-Vondelingenplaat.

Het Aromatics project behelst een uitbreiding van de inrichting van Shell Nederland Raffinaderij met een installatie voor productie van benzeen heart cut en een uitbreiding van de inrichting van Shell Nederland Chemie met de bijbehorende opslag- en verladingsfaciliteiten. De maximale productiecapaciteit zal 950 ton benzeen heart cut per dag bedragen.

Voor deze activiteit moet een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

De activiteit valt onder categorie D 21.1 van het Besluit milieueffectrapportage 1994. Dit betekent dat de vergunningverlenende instantie moet beoordelen of ten behoeve van de vergunningverlening een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de voorgelegde informatie getoetst aan de Wet milieubeheer, met name aan het artikel 7.17. Op basis daarvan hebben zij besloten dat het opstellen van een MER ten behoeve van de aanvraag om vergunning ingevolge de Wabo niet noodzakelijk is.

Inzage

De aanmeldingsnotitie en het besluit liggen, tijdens de openingsuren, van 20 maart 2014 tot en met 30 april 2014 ter inzage bij:

  • de Bibliotheek van Rotterdam, Hoogstraat 110 te Rotterdam;

  • de deelgemeente Pernis, Vroomstraat 14 te Rotterdam-Pernis;

  • de deelgemeente Hoogvliet, Middenbaan Noord 47 te Rotterdam-Hoogvliet;

  • het gemeentehuis van Albrandswaard, Hofhoek 5 te Poortugaal;

  • het gemeentelijk contactcentrum van Vlaardingen, Westhavenkade 85 te Vlaardingen;

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Opmerking

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit los van het voor te bereiden besluit belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft.

Inlichtingen

Voor vragen en opmerkingen over het besluit, het begrip belanghebbende en deze procedure kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, de heer ir. J.W. Grevink, telefoonnummer: 010 – 246 80 12, email: jan.grevink@dcmr.nl

Deze kennisgeving staat ook op www.dcmr.nl

Locatienummer: 274100, DMS nummer: 21738706.