Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TeylingenStaatscourant 2014, 8039Verkeersbesluiten

Logo Teylingentijdelijke geslotenverklaring wegen ten behoeve van het Bloemencorso van de Bollenstreek d.d. zaterdag 3 mei 2014

-

Het Hoofd van de afdeling Gemeentewerken van de gemeente Teylingen,

Vereiste van besluit

- Krachtens het bepaalde (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van deWegenverkeerswet 1994, het bepaalde in artikelen 12 t/m 27 van het BesluitAdministratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

- Krachtens het Besluit (financieel) mandaat, volmacht, machtiging en inkoop Teylingen 2012 1e herziening bevoegd ben dit verkeersbesluit te nemen.

Belangenafweging en motivering

- het Bloemencorso van de Bollenstreek, dat dit jaar gehouden wordt op zaterdag 3 mei 2014, is een jaarlijks terugkerend evenement dat al jaren dezelfde route volgt en van groot belang is voor de Bollenstreek;

- in de Evenementenvergunning, waar Verkeersplan en Multidisciplinair Coördinatieplanonderdeel van uit maken, zijn openbare orde en veiligheid (bereikbaarheid voor hulpdiensten,bereikbaarheid voor bezoekers, veiligheid wegverkeer) en verkeersmaatregelen afgestemd;

- de verkeersmaatregelen verzekeren de veiligheid op de weg voor weggebruikers en hunpassagiers en toeschouwers van het evenement;

- de verkeersmaatregelen en communicatie hierover beperken of voorkomen overlast, hinderof schade;

- ervaringen en verbeterpunten vanuit de evaluaties van de voorafgaande jaren zijn verwerktin de te nemen verkeersmaatregelen;

- verkeersmaatregelen zijn door de organisatie afgestemd met de andere wegbeheerders, teweten de buurgemeenten waar het evenement doorheen komt, Provincie en Rijkswaterstaat.De verkeersmaatregelen op de vrijdagmiddag (t.b.v. het vervoer van praalwagens van deKlinkenberghal naar Noordwijkerhout) daarom zijn vervallen, het vervoer vindt in het verkeerplaats, dit is doelmatiger;

- de route moet vrij blijven van verkeer kort voor, tijdens en kort na het evenement;

- er is sprake van een jaarlijks terugkerend evenement waarbij veel (verkeers)belangen betrokken zijn, daarom is een verkeersbesluit noodzakelijk;

- betrokkenen worden geïnformeerd, hetzij direct (bedrijven, gebruikers sportparken), hetzijvia algemene communicatie via de Gemeenteberichten en door de organisatie;

- in verschillende bijeenkomsten zijn het Verkeersplan en het Multidisciplinair Coördinatieplan geëvalueerd en verbeterd, in samenwerking met de hulpdiensten. De politie(evenementencoördinator en verkeersadviseur) heeft positief geadviseerd.

BESLUIT

De volgende wegen of weggedeelte(n) op zaterdag 3 mei 2014 vanaf 10:00 tot 16:00 uur gesloten te verklaren voor voertuigen door plaatsen van borden conform model C01 van Bijlage I behorende bij het RVV 1990 en overige verkeersmaatregelen te nemen op deze wegen conform bijgevoegde tekening:

(N444 komende vanuit Noordwijk incl. Nagelbrug) – Herenstraat – Jacoba van Beierenweg – Schoutenlaan – Oosthoutlaan – Rijksstraatweg – Hoofdstraat – (N208 gaande richting Lisse).

Teylingen, 13 maart 2014 Namens burgemeester en wethouders van Teylingen, C. Stoffer
afdelingshoofd Gemeentewerken

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van deze bekendmaking op de digitale Staatscourant, tegen het hiervoor genoemde besluit een schriftelijk gemotiveerd bezwaar indienen bij: het college van burgemeester en wethouders van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout;

Het bezwaarschrift bevat tenminste naam, adres en woonplaats van de indiener en de bezwaren die tegen dit besluit bestaan. Het bezwaarschrift moet gedateerd en ondertekend zijn.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft op het betreffende besluit geen schorsende werking. Als u het besluit op korte termijn wilt tegenhouden, moet u naast het bezwaarschrift een apart verzoek om een “voorlopige voorziening” bij de Rechtbank indienen. Dit verzoek moet eveneens gemotiveerd zijn en worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Een kopie van het ingediende bezwaarschrift moet hierbij worden meegezonden.