Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidStaatscourant 2014, 7716Vergunningen

Logo Amsterdam - Zuid
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure): Stadionplein 77, Amsterdam – Zuid

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend:

  • dat naar aanleiding van de publicatie van het ontwerpbesluit voor een tijdelijke bloemenkiosk tegenover het adres Stadionplein 77 (OLO-nummer 1037891) in de periode van 13 januari 2014 tot en met 24 februari 2014 geen zienswijzen zijn ingediend;

  • dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning heeft verleend voor het (ver)plaatsen en gedurende vijf jaar in standhouden van een bloemkiosk en een bestrating in de groene strook van de openbare ruimte tegenover het adres Stadionplein 77 als bedoeld in artikel 2.12, lid 3 de Wabo (OLO-nummer 1037891).

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u met ingang van 24 maart 2014 gedurende zes weken zien op onze internetsite www.zuid.amsterdam.nl/publicaties onder ‘Stukken ter inzage’.

Beroepsmogelijkheid

De belanghebbende kan op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, tegen dit besluit schriftelijk en gemotiveerde beroep instellen bij de rechtbank.

U stuurt uw beroepschrift naar: Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Amsterdam, 20 maart 2014

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, P.P.J. Slettenhaar

stadsdeelvoorzitter waarnemend stadsdeelsecretaris Y. Jakobs