Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2014, 7645Vergunningen

Tracébesluit verdubbeling N33 Assen – Zuidbroek, Rijkswaterstaat

KENNISGEVING

Krachtens artikel 20 van de Tracéwet bevordert de minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding van besluiten op aanvragen van vergunningen en van overige ambtshalve te nemen besluiten, met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit.

In het kader van deze coördinatie geeft de minister van Infrastructuur en Milieu kennis van het feit dat het volgende besluit is genomen.

Welk besluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het Tracébesluit verdubbeling N33 Assen – Zuidbroek is het volgende besluit genomen overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 2 jo. lid 4 Tracéwet jo. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht:

– Gemeente Aa en Hunze

Omgevingsvergunning activiteit bouwen, realisatie geluidsscherm 1 meter hoog en 100 meter lang, voorzien van begroeiing met Hedera, aan de zuidzijde van de N33 ter hoogte van de fietstunnel tussen Nieuwediep en Bareveld.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het besluit ligt met ingang van 20 maart 2014 tot en met 1 mei 2014, gedurende de reguliere openingstijden op de hierna genoemde plaatsen ter inzage:

  • gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten, telefoon 14 0592;

  • gemeente Veendam, Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam, telefoon 0598 – 65 22 22.

Beroep

Het besluit is voorbereid met toepassing van artikel 20 lid 2 jo. artikel 20 lid 4 van de Tracéwet. Ingevolge artikel 25a lid 1 Tracéwet jo. artikel 6:7 Algemene wet bestuursrecht, kan een belanghebbende gedurende zes weken na bekendmaking van het besluit hiertegen beroep instellen. In het geval van dit besluit is dat van 20 maart 2014 tot en met 1 mei 2014. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep schorst niet de werking van het besluit. Indien er beroep is ingesteld, is het mogelijk om een voorlopige voorziening te vragen, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer J. Luinge, telefoon 0592 – 26 78 94.

De minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, het afdelingshoofd BJV Projectadvisering bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, A.K. van de Ven