Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2014, 7629Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Aanwijzen van een verplicht fietspad Zuiddorpe-Overslag

2014008244

Betreft: Aanwijzen van een verplicht fietspad langs de Hoofdweg Zuid, de Overslagseweg (gedeeltelijk) en de Zuiddorpseweg (gedeeltelijk), tussen Zuiddorpe en Overslag;

Het regelen van de voorrang op het kruispunt van het fietspad met de Oude Polderseweg en op de aansluitingen van het fietspad op de Sint Elooispolder en de Keizersputweg.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Hoofdweg Zuid, de Overslagseweg en de Zuiddorpseweg de kernverbindende route vormen tussen Zuiddorpe en Overslag;

 • -dat deze wegen gecategoriseerd zijn als erftoegangsweg-A;

 • -dat langs deze wegen geen fietsvoorziening aanwezig is;

 • -dat door de lange rechtstanden van de wegen de snelheden van het verkeer hoger zijn dan de geldende snelheidslimiet van 60 km per uur;

 • -dat dit verkeersonveiligheid oplevert voor met name de zwakkere verkeersdeelnemers;

 • -dat het daardoor gewenst is om een veilige (school)fietsroute aan te leggen tussen de bebouwde kom van Zuiddorpe en de bebouwde kom van Overslag;

 • -dat het daarom gewenst is om over het grootste gedeelte van dit traject een vrijliggend fietspad aan te leggen;

 • -dat langs de Overslagseweg en de Zuiddorpseweg (tot huisnummer 3), gebruik kan worden gemaakt van de parallel gelegen betonweg op Belgisch grondgebied;

 • -dat het tevens gewenst is om op de kruisingen en aansluitingen van het fietspad de voorrang te regelen;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 06-02-2014);

besluit:

 • -tot het aanwijzen van een verplicht fietspad langs de Hoofdweg Zuid, de Overslagseweg (tussen de Oude Polderseweg en de afslag naar de Sint Elooispolder) en de Zuiddorpseweg (vanaf de inrit bij Zuiddorpseweg huisnummer 3 en de bebouwde kom van Overslag), door het plaatsen van de borden G11 en G12, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het regelen van de voorrang op het kruispunt van het verplicht fietspad met de Oude Polderseweg, ten gunste van de fietsers, door het plaatsen van haaientanden op de Oude Polderseweg;

 • -tot het regelen van de voorrang op de aansluitingen van het verplicht fietspad op de Sint Elooispolder en van het verplicht fietspad op de Keizersputstraat, ten gunste van het verkeer op de Sint Elooispolder resp. de Keizersputstraat, door het plaatsen van haaientanden op het verplichte fietspad.

E.e.a. conform de bijgevoegde tekeningen BE12.010.02 blad 1 t/m 5 en de detailtekeningen BE12.10.02 blad 6 en 7.

Middelburg, 11 maart 2014.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. A.G. Marinisse

adjunct afdelingshoofd Beleid

Waterkeringen en Wegen