Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2014, 734Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Instellen geslotenverklaring Noorddijk te Cadzand-Bad

2014000459

Betreft: - Instellen van een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee (C01 RVV 1990) op de Noorddijk tussen de Scheldestraat en de coupure bij de Kievitenlaan;

-Instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen (C12 RVV 1990) op de Noorddijk tussen de coupure bij de Kievitenlaan en de uitrit van het parkeerterrein van de sporthal aan de Noorddijk te Cadzand-Bad.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat de Noorddijk te Cadzand-Bad buiten de bebouwde kom ligt en voor het grootste deel in beheer en onderhoud is bij het waterschap;

 • -dat er op dit moment op de Noorddijk geen beperkingen zijn ingesteld;

 • -dat de Noorddijk, vanaf ongeveer 50 meter uit de Scheldestraat tot aan de coupure bij de Kievitenlaan, niet meer is dan een karrenspoor;

 • -dat er regelmatig door badgasten wordt geparkeerd op de Noorddijk;

 • -dat sommige (tijdelijke) bewoners van Noordzee Résidence Cadzand-Bad de Noorddijk vanaf de Scheldestraat gebruiken als ontsluitingsweg voor dit vakantiepark;

 • -dat dit overlast geeft voor de bewoners van Scheldestraat 4 en 6;

 • -dat dit bovendien gevaarlijke situaties oplevert voor met name wandelaars;

 • -dat in verband hiermee de gemeente Sluis het waterschap heeft verzocht om dit gedeelte van de Noorddijk in beide richtingen af te sluiten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee;

 • -dat bezoekers van de sporthal aan de Noorddijk proberen om via de coupure naar de Kievitenlaan te rijden;

 • -dat deze coupure niet geschikt is om motorvoertuigen door te laten;

 • -dat daardoor deze automobilisten gedwongen worden om te keren op de Noorddijk;

 • -dat dit leidt tot verkeersonveilige situaties;

 • -dat gemeente Sluis het waterschap daarom tevens heeft verzocht om de Noorddijk, tussen de coupure bij de Kievitenlaan en de uitrit van het parkeerterrein van de sporthal, af te sluiten voor alle motorvoertuigen;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – Noord-Brabant, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 01-11-2013);

besluit:

 • -tot het instellen van een gesloten verklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de Noorddijk te Cadzand-Bad, vanaf ongeveer 50 meter uit de Scheldestraat tot aan de coupure bij de Kievitenlaan, door het plaatsen van borden C01, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het instellen van een gesloten verklaring voor alle motorvoertuigen op de Noorddijk te Cadzand-Bad, tussen de coupure bij de Kievitenlaan en de uitrit van het parkeerterrein bij de Sporthal aan de Noorddijk, door het plaatsen van borden C12, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform het bijgevoegde bordenplan.

Middelburg, 6 januari 2014.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. A.G. Marinisse

adjunct afdelingshoofd Beleid

Waterkeringen en Wegen