Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2014, 7205Verkeersbesluiten

Logo BestOntwerp verkeersbesluit 30 km/u-zone Molenstraat, Molenwei, Raadhuisstraat

Eigen kenmerk: IN14-00819

Burgemeester en wethouders,

Overwegende,

dat de Molenstraat, Molenwei en Raadhuisstraat binnen de bebouwde kom van Best zijn gelegen;

dat de Molenstraat in 2014 wordt gereconstrueerd;

dat in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan de Molenstraat is gecategoriseerd als erftoegangsweg type I;

dat in datzelfde plan is gesteld dat een op een erftoegangsweg type I een maximumsnelheid van 50 km/u geldt, maar dat op termijn een maximumsnelheid van 30 km/u gewenst is;

dat een reconstructie het uitgelezen moment is om de maximumsnelheid naar 30 km/uur aan te passen, omdat de weg dan ook dienovereenkomstig wordt ingericht en de maximumsnelheid geloofwaardig is;

dat de weg, vanaf de kruising met het Kerkhofpad en verder oostwaarts tot en met de kruising met de Nazarethstraat, wordt uitgevoerd met een middelste rijloper van 2,60 meter breed, met stroken in een afwijkende verharding van 1,70 meter breed aan beide zijden, alsmede met plateaus op alle kruispunten;

dat deze inrichting de maximumsnelheid van 30 km/uur ondersteunt;

dat het uit oogpunt van herkenbaarheid en duidelijkheid niet wenselijk is dat verschillende maximumsnelheden elkaar in korte tijd opvolgen;

dat het daarom wenselijk is om de 30 km-zone aan te sluiten op de bestaande zone in het centrum van Best;

dat daarom ook de Molenwei en Raadhuisstraat (tussen Raadhuisplein en Molenwei) binnen de 30 km-zone komen te liggen;

dat hieromtrent overleg met de Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, afdeling B.O.S., is gevoerd en de politie positief heeft geadviseerd;

dat de bovengenoemde weg in eigendom, onderhoud en beheer is bij de gemeente;

dat het afdelingshoofd van de afdeling Uitvoering bij besluit door ons is gemandateerd verkeersbesluiten te nemen;

gelet op de artikelen 15 en 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet, artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan – Beleidsnota – Waar willen we naartoe? (februari 2008);

BESLUITEN

tot het instellen van een 30 km/u-zone op de Molenstraat, vanaf de kruising met het Kerkhofpad en verder oostwaarts, alsmede op de Molenwei en de Raadhuisstraat tussen de Molenwei en het Raadhuisplein, door middel van het plaatsen van borden, nummer A1(zone-30) en A2(zone-30) van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een en ander zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening. De 30 km/u-zone sluit aan op de reeds bestaande zones in de Heilig Hartstraat, Nazarethstraat, Raadhuisstraat en Raadhuisplein, waardoor ook een aantal bestaande borden kan verdwijnen.

Best, 10 maart 2014

Burgemeester en Wethouders
Namens deze, dhr. ir. E.J. Jansen
afdelingsmanager Uitvoering

Mededelingen

Zienswijze

Het ontwerp verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na de publicatie in de Staatscourant voor één ieder ter inzage bij de receptie gedurende de openingstijden van het gemeentehuis te Best.

Tegen dit ontwerp verkeersbesluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Best. U kunt uw zienswijze sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Best, postbus 50, 5680 AB Best.