Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 7116

Gepubliceerd op 14 maart 2014 09:00Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 maart 2014, nr. DGP/ARBVW 2014-487419, tot wijziging van het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie en de Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk politie, in verband met de jaarlijkse indexering van bedragen aan de prijsontwikkeling

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 28 van het Besluit bezoldiging politie en artikel 38, eerste lid, van het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 13, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘€ 4,43’ vervangen door: € 4,50.

2. In onderdeel b wordt ‘€ 13,23’ vervangen door: € 13,43.

3. In onderdeel c wordt ‘€ 13,90’ vervangen door: € 14,18.

4. In onderdeel d wordt ‘€ 21,03’ vervangen door: € 21,45.

B

Artikel 13, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel e wordt ‘€ 85,92’ vervangen door: € 85,40.

2. In onderdeel f wordt ‘€ 8,39’ vervangen door: € 8,34.

C

In artikel 14, eerste lid, wordt ‘€ 85,92’ vervangen door: € 85,40.

D

In artikel 14a, eerste lid, wordt ‘€ 355,10’ vervangen door: € 352,97.

ARTKEL II

Artikel 2 van de Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk politie wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt ‘€ 13,90’ vervangen door: € 14,18 en wordt ‘€ 21,03’ vervangen door: € 21,45.

2. Na het vierde lid wordt een lid toegevoegd, luidend:

  • 5. De tarieven genoemd in het vierde lid worden per 1 januari van elk kalenderjaar gewijzigd, overeenkomstig de geschoonde consumentenprijsindex voor restaurants en accommodaties, vastgesteld door het Centraal bureau voor statistiek.

ARTKEL III

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

  • 2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdelen B, C en D, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

TOELICHTING

Deze regeling bevat de aanpassing van de bedragen die jaarlijks met ingang van 1 januari worden gewijzigd overeenkomstig diverse indexcijfers van de prijs- en loonontwikkeling.

De vergoedingsbedragen bij dienstreizen voor logies, ontbijt, lunch, diner, kleine uitgaven overdag en kleine uitgaven ’s avonds worden jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast aan de ontwikkeling van de relevante onderdelen van de consumentenprijzen:

  • De bedragen voor de vergoeding van kleine uitgaven overdag en kleine uitgaven ’s avonds worden geïndexeerd met 1,5%, de gemiddelde stijging van het totaal van de componenten ontbijt, lunch en diner.

  • De bedragen voor lunch en diner worden geïndexeerd met 2,0%, de gemiddelde wijziging van de consumentenprijsindexen voor restaurants, fastfood en afhaalservice en cafés.

  • De bedragen voor logies en ontbijt worden geïndexeerd met –0,6%, de wijziging van de consumentenprijsindex voor accommodaties.

  • Het maximumbedrag per maand voor de vergoeding van kosten voor tijdelijke huisvesting wordt geïndexeerd met –0,6%, de wijziging van de consumentenprijsindex voor accommodaties.

Het tarief genoemd in artikel 2 van de Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk politie wordt jaarlijks overeenkomstig het Besluit reis-, verblijf- en verhuiskosten politie geïndexeerd. De grondslag voor het doorvoeren van deze indexatie ontbrak echter nog in de regeling zelf; derhalve wordt aan artikel 2 een vijfde lid toegevoegd om deze grondslag vast te leggen.

De regeling werkt, met uitzondering van artikel I, onderdelen B, C en D, terug tot en met 1 januari 2014, omdat de bedragen jaarlijks met ingang van 1 januari worden gewijzigd overeenkomstig diverse indexcijfers van de prijs- en loonontwikkeling. Aangezien de onderdelen B, C en D van artikel I een teruggang laten zien in de vergoeding, treden deze onderdelen in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl