Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst regio UtrechtStaatscourant 2014, 7091Vergunningen

Ontwerp omgevingsvergunning Surinamehof 19 in IJsselstein, de splitsing van een woon-werkeenheid in twee woningen, Omgevingsdienst regio Utrecht

Burgemeester en wethouders van IJsselstein maken bekend dat vanaf donderdag 13 maart tot en met woensdag 23 april 2014 het volgende ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken ter inzage ligt

  • de ontwerp omgevingsvergunning Surinamehof 19 / Statensingel 8, de splitsing van een woon-werkeenheid in twee woningen.

Het College heeft het voornemen om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid onder a onder 3 e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van de regels van het geldende bestemmingsplan “Zenderpark”.

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis in IJsselstein. Het ontwerpbesluit is ook digitaal te raadplegen via de internetsite www.ijsselstein.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl . De ontwerp omgevingsvergunning is daarbij te vinden onder identificatienummer: NL.IMRO.0353.201404OvSnhof19-On01.

Zienswijzen

Gedurende genoemde termijn van zes weken kan iedereen zowel een schriftelijke als mondelinge zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van IJsselstein, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg 66A, 3621 BR BREUKELEN. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, reden van de zienswijze en op welk ontwerpbesluit de zienswijze betrekking heeft. Voor het doorgeven van een mondelinge zienswijze wordt u verzocht een afspraak te maken via tel. 0346 – 260682.

Het college van burgemeester en wethouders zal een beslissing nemen op de zienswijzen.