Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2014, 6910Verkeersbesluiten

Logo KoggenlandVERKEERSBESLUIT

Kermissen Koggenland 2014

Nummer: 187

*D14.001880*

D14.001880

Burgemeester en Wethouders van Koggenland;

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten zoals aangegeven in artikel 15 van die wet wanneer het wegen betreffen in beheer van de gemeente.

Overwegingen ten aanzien van het besluit;

dat binnen het grondgebied van de gemeente Koggenland jaarlijks diverse kermissen worden georganiseerd op of aan de openbare weg;

dat het bij deze kermissen, voor de veiligheid van personen en goederen, noodzakelijk is om één of meerdere wegen of weggedeelten voor het doorgaande verkeer af te sluiten;

dat het afsluiten van de voornoemde weggedeelten kan worden bewerkstelligd door het plaatsen van borden c1 van bijlage 1 van het “Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990”;

dat met het afsluiten van de voornoemde weggedeelten beoogd wordt de veiligheid op de weg te verzekeren;

dat het verkeer, ten tijde van een afsluiting, ter plaatse kan worden omgeleid;

dat binnen het grondgebied van de gemeente Koggenland de “Algemeen Plaatselijke Verordening Koggenland 2012” van kracht is;

dat in afdeling 1a, artikel 5:12a e.v. de wegsleepbepaling is opgenomen;

dat de kermissen waarop dit besluit van toepassing is zijn opgenomen in bijlage I, welke als zodanig is gewaarmerkt en bij dit besluit is gevoegd.

B E S L U I T E N:

Om door het plaatsen van borden C1 van Bijlage 1 van het “Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990” te bepalen dat tijdens diverse kermissen die binnen het grondgebied van de gemeente Koggenland plaatsvinden één of meerdere wegen of weggedeelten voor het doorgaande verkeer worden afgesloten.

Te bepalen dat bij de kermissen, genoemd in bijlage I, de “Wegsleepverordening van de gemeente Koggenland” van kracht is, waardoor, indien nodig, geparkeerde voertuigen op kosten van de eigenaar van het desbetreffende voertuig, kunnen worden weggesleept.

Dit besluit wordt 7 maart 2014 gepubliceerd in de Staatscourant.

Koggenland, 4 maart 2014

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

Namens deze,

Gerard van Harskamp

Coördinator Openbare Ruimte

Dit besluit treedt inwerking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, is verstreken. Wanneer u het niet eens bent met dit verkeersbesluit, kunt u binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatcourant bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:

de naam en het adres van de indiener;

de datum;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Als u van mening bent dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank (Postbus 251, 1800 BG Alkmaar) een verzoek om voorlopige voorziening doen.

BIJLAGE I

Afsluitingen ke rmissen gemeente Koggenland 2014