Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 28 februari 2014, nr. DDE-093/2014, tot wijziging van het Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 16 december 2013, nr. DDE-692/2013, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor het Private Sector Investeringsprogramma (Wijziging PSI 2014)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 16 december 2013, nr. DDE-692/2013, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor het Private Sector Investeringsprogramma1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, tweede lid, wordt na Jordanië een land ingevoegd, luidende: Libië.

B

Bijlage 1. Subsidiehandleiding PSI Regulier wordt als volgt gewijzigd:

1. In hoofdstuk 1. Inhoud en inlichtingen, eerste alinea en in hoofdstuk 5. Ingangscriteria, onderdeel 1. Landen wordt ‘49’ vervangen door: 50.

2. In hoofdstuk 7. Beoordelingsprocedure wordt in de vierde alinea na Jordanië een land ingevoegd, luidende: Libië.

C

Bijlage 2. Subsidiehandleiding PSI Plus wordt als volgt gewijzigd:

1. In hoofdstuk 1. Inhoud en inlichtingen wordt ‘49’ vervangen door: 50.

2. In hoofdstuk 5. Ingangscriteria, onderdeel 1. Landen vervalt: Libië.

3. In hoofdstuk 7. Beoordelingsprocedure wordt in de vierde alinea na Jordanië een land ingevoegd, luidende: Libië.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, R. Swartbol.

Naar boven