Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CromstrijenStaatscourant 2014, 643Ruimtelijke plannen

Logo Cromstrijen
Vaststelling bestemmingsplan ‘Dansersweg 8 in Klaaswaal – Groene Kruisweg 10 in Numansdorp’, Cromstrijen

Burgemeester en wethouders van Cromstrijen maken op grond van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 17 december 2013 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Dansersweg 8 in Klaaswaal – Groene Kruisweg 10 in Numansdorp’ vast te stellen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende raadsbesluit voor een ieder met ingang van 13 januari 2014 tot 24 februari 2014 ter inzage tijdens de openingstijden van het Servicecentrum. Het bestemmingsplan kan ook geraadpleegd worden op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl

Het instellen van beroep is mogelijk voor:

  • degene die een zienswijze heeft ingebracht en tevens belanghebbende is;

  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

  • ieder belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de inzagetermijn van 13 januari 2014 tot 24 februari 2014. Het beroepschrift dient gestuurd te worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 24 februari 2014. Degene die beroep instelt, kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Aan het instellen van het beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.