Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotStaatscourant 2014, 6213Ruimtelijke plannen

Logo Oirschot
Bestemmingsplan Hoogeindseweg ongenummerd in Oostelbeers vastgesteld, Oirschot

Op 25 februari 2014 heeft de gemeenteraad van Oirschot het bestemmingsplan “Buitengebied, herziening Hoogeindseweg ongenummerd” met planidentificatie NL.IMRO.0823.BPBGHOOGEINDONG-VAST vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het realiseren van 1 extra ruimte- voor- ruimte- woning op de locatie ten zuiden van de Hoogeindseweg 3b in Oostelbeers. De gemeenteraad heeft ook besloten daarbij geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Beroepsmogelijkheid

Wij leggen het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken vanaf donderdag 6 maart 2014 voor de duur van 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en op afspraak bij de Balie van het gemeentehuis te Oirschot.

Binnen de genoemde termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen. Dit kan door een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in ’s-Gravenhage. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  • die op tijd een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend;

  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht.

Voorlopige voorziening

Tegelijkertijd kunnen belanghebbenden, binnen de beroepstermijn, naast het beroepsschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op het verzoek is beslist.