Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2014, 6120Overig

Aanwijzing beschermd stadsgezicht Amsterdam-Noord; gemeente Amsterdam, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Infrastructuur en Milieu delen mede dat zij, gelet op de artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988, per besluit van 3 maart 2014 het volgende gebied hebben aangewezen als beschermd stadsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988:

Gemeente Amsterdam: Amsterdam Noord.

dat het gebied Amsterdam-Noord in de gemeente Amsterdam, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende begrenzingkaart met als kenmerk MSP/32/01 en zoals is omschreven in de toelichting bij dit besluit, wordt aangewezen als beschermd stadsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988;

dat de vigerende bestemmingsplannen:

  • Tuindorp Oostzaan, vastgesteld op 21 oktober 2008;

  • Tuindorp Nieuwendam en Buiksloot, vastgesteld op 27 mei 2005;

  • Oud Noord, vastgesteld op 26 september 2008;

  • Schellingwoude, vastgesteld op 30 mei 2012;

  • Kadoelen/Oostzanerwerf III, vastgesteld op 20-06-2013;

  • Banne-Buiksloot II, vastgesteld op 19-06-2013;

  • Nieuwendam-Zuid II, vastgesteld op 19-06-2013;

voldoen aan de beschermingsvereiste;

dat het vigerende bestemmingsplan Noord-Zuidlijn, goedgekeurd op 20 april 1999, niet voldoet aan de beschermingsvereiste;

dat de termijn waarbinnen een ter bescherming strekkend bestemmingsplan moet worden vastgesteld, wordt bepaald op 3 jaar.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de daarvoor in aanmerking komende dag- of nieuwsbladen, aan de stadsdeelraad van Amsterdam-Noord, aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en aan de Raad voor Cultuur.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister van OCW, onder vermelding van “bezwaar”, ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op

www.bezwaarschriftenocw.nl

Het besluit, waarin begrepen de begrenzingskaart en de toelichting liggen ter inzage bij de balie Vergunningen van stadsdeel Noord, Buikslotermeerplein 2000. Geopend ma, di, wo en vr van 8.30 tot 15.00 uur en do van 13.00 tot 19.00 uur.

en bij de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG in Amersfoort. Deze stukken zijn te downloaden via de website van de RCE: www.cultureelerfgoed.nl Tenslotte zijn deze stukken ook telefonisch op te vragen via tel. 033-4217388, of per e-mail: info@cultureelerfgoed.nl