Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidStaatscourant 2014, 6115Vergunningen

Logo Amsterdam - Zuid
Mededeling beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure): Woestduinstraat 18, Amsterdam - Zuid

Het uitvoeren van de volgende werkzaamheden op het adres Woestduinstraat 18, met nevenadressen Leiduinstraat 11 en 13 en Woestduinstraat 16:

  • het oprichten van een gebouw met een ondergrondse parkeerkelder, bestaande uit eenentwintig appartementen, waarvan twaalf vrije sector koopwoningen en negen sociale huurwoningen, tweeëntwintig bergingen en negentien parkeerplaatsen met op de begane grond maatschappelijk gebruik ten behoeve van onderwijs en één (openbaar) buitenspeelplein.

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten (OLO 888797):

  • het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo);

  • het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met planologische regeling (artikel 2.1, lid 1, onder c, Wabo).

Terinzagelegging

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 10 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage bij ons informatiecentrum op het stadsdeelkantoor President Kennedylaan 923. U dient hiervoor een afspraak te maken. Dit kan telefonisch via het informatienummer van de Gemeente Amsterdam 14020 of via onze website www.zuid.amsterdam.nl/bekendmakingen, onder ‘digitaal loket’.

Het besluit en de bijbehorende stukken kunnen tevens bekeken worden via onze internetsite www.zuid.amsterdam.nl/publicaties, onder ‘Stukken ter inzage’, en op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0363.K1403PBSTD-VG01).

Beroep

Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd (overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid, onderdeel a van de Algemene wet bestuursrecht), beroep instellen bij de rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Amsterdam, 6 maart 2014

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid, P.P.J. Slettenhaar stadsdeelvoorzitter

Y.N. Wink waarnemend stadsdeelsecretaris