Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - ZuidStaatscourant 2014, 6112Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam - Zuid
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Olympiakanaal-Zuid, Amsterdam – Zuid

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid maakt bekend, overeenkomstig artikel 3.8 leden 3 en 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), dat de deelraad van Stadsdeel Zuid op 19 februari 2014 het bestemmingsplan Olympiakanaal-zuid gewijzigd heeft vastgesteld. Daarbij is bepaald dat voor de locatie van de geometrisch planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBKN, versie december 2011.

De deelraad heeft daarnaast besloten om geen exploitatieplan vast te stellen, als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

Plangrenzen

In het noorden gaat de plangrens door het midden van het Olympiakanaal. In het oosten volgt de plangrens (de groenstrook langs) het Piet Kranenbergpad. In het zuiden loopt de grens grofweg langs het voetpad langs het noordelijk gelegen voetbalveld van voetbalvereniging Arsenal, en ten noorden van de ligplaatsen van de woonboten in de Schinkel. De plangrens in het westen loopt door de Schinkel, langs een denkbeeldige lijn die getrokken kan worden tussen de meerpaal bij het Parkeiland en de meerpaal bij de woonboten.

Achtergrond

Met dit bestemmingsplan worden een viertal ontwikkelingen mogelijk gemaakt:

  • aan de zuidzijde van het Olympiakanaal bevindt zich thans een jachthaven. Deze is nog nooit in een bestemmingsplan opgenomen. Met dit bestemmingsplan wordt voor het deel van jachthaven dat zich in het water bevindt een nieuw toetsingkader geboden. Ook zal hier een woonboot en een bedrijfsark worden toegestaan. Het deel van de jachthaven dat zich op het land bevindt, wordt leeg opgeleverd;

  • door de toename van verharding als gevolg van het ZuidasDok, dient in de omgeving van het ZuidasDok compensatie van water plaats te vinden. Het door de jachthaven leeg opgeleverde gebied wordt afgegraven, waarmee ruim 1.600 m2 nieuw oppervlaktewater wordt gerealiseerd;

  • in de Westlandgracht in Bedrijventerrein Schinkel zijn nu drie woonboten gelegen. Deze dienen op grond van milieuregelgeving verplaatst te worden naar een alternatieve locatie. Met het creëren van drie ligplaatsen in het nieuwe oppervlaktewater, wordt hieraan voldaan;

  • nadat bovenstaande ontwikkelingen zijn gerealiseerd, kan het Park Schinkeleilanden hier afgemaakt worden. Dit wordt gedaan door nieuwe openbare wandelsteigers aan te leggen, het groen nabij de woonboten en jachthaven opnieuw in te richten en in het noorden een nieuwe verbinding te maken tussen het IJsbaanpad en het Piet Kranenbergpad.

Geen bezwaar hogere instanties

Op grond van artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening is het vaststellingsbesluit van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan toegezonden aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), Rijkswaterstaat Dienst Noord-Holland en Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland (GS). Geen van deze instanties heeft te kennen gegeven bezwaar te hebben tegen de publicatie van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan.

Gewijzigde vaststelling

Het bestemmingsplan Olympiakanaal-zuid is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Een aantal ingediende zienswijzen hebben aanleiding gegeven tot wijzigingen in het bestemmingsplan. Ook zijn er enkele ambtshalve aanpassingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd, betreffen:

  • aanpassingen in het ontwerp voor de herinrichting van het gebied, waarbij de noord-zuid geörienteerde wandelsteiger niet langer terugkomt in het ontwerp. De verbinding met de groenstrook in het Olympiakanaal wordt aangebracht middels een steiger vanaf het Piet Kranenburgpad;

  • Het uiteinde van de oost-west geörienteerde uitkijksteiger is in het ontwerp vervangen door (drijvende) rietbakken;

  • Het aantal toegestane pleziervaartuigen in de jachthaven is verhoogd van maximaal 50 naar maximaal 60.

Terinzagelegging

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage met ingang van maandag 10 maart 2014 tot en met maandag 21 april 2014.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Olympiakanaal-zuid is als volgt digitaal raadpleegbaar en beschikbaar:

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kan tevens (in PDF) bekeken worden via de website van het stadsdeel www.zuid.amsterdam.nl/bestemmingsplannen , onder ’85 Olympiakanaal-zuid’.

De stukken kunt u ook inzien bij ons informatiecentrum op het stadsdeelkantoor President Kennedylaan 923, geopend op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op de donderdag tot 20.00 uur.

Beroep

Tegen het vaststellingsbesluit kan binnen de termijn van tervisielegging beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Meer informatie staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl .

Beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan bij de deelraad kenbaar hebben gemaakt, dan wel door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan bij de deelraad kenbaar te hebben gemaakt;

  • een ieder als het gaat om de wijzigingen die de deelraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit van de deelraad treedt in werking daags na afloop van bovengenoemde termijn, tenzij binnen de beroepstermijn in samenhang met een ingediend beroep een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van bovengenoemde afdeling van de Raad van State. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Amsterdam, 6 maart 2014

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid Y.N. Jakobs waarnemend stadsdeelsecretaris

P.P.J. Slettenhaar stadsdeelvoorzitter