Regeling rekening-courant griffierechten 2014

19 februari 2014

De Rechtspraak werkt gefaseerd toe naar één landelijke rekening-courant voor de inning van griffierechten. Dit betekent dat de rekening-couranthouder die momenteel over meerdere rekening-couranten beschikt, vanaf 1 maart 2014 nog maar één overzicht en afrekening ontvangt voor alle zaken en verzoeken van alle gerechten waar hij een rekening-courant houdt. Deze nieuwe rekening-courantvoorziening is op 16 januari 2014 gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 841) en staat bekend als de ‘Regeling rekening-courant griffierechten 2014’.

In artikel 8 van voornoemde regeling is aangegeven dat de regeling op een nader te bepalen tijdstip in werking treedt en dat de streefdatum 1 maart 2014 is. Inmiddels is vastgesteld dat de regeling inderdaad per 1 maart 2014 in werking zal treden.

 • Waar in de regeling staat geschreven ‘deelnemer’ moet gelezen worden ‘rekening-couranthouder’.

 • Artikel 1 wordt vervangen door:

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. Griffierecht:

  het op grond van de Wet griffierechten burgerlijke zaken, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en het Besluit tarieven in strafzaken door de griffier geheven recht.

  b. Rekening-courant:

  de door het LDCR bijgehouden lopende rekening waarop een rekening-couranthouder voorschotten stort en het LDCR de door de rekening-couranthouder, gebruiker van de rekening-courant of diens cliënten verschuldigde griffierechten afschrijft. Het LDCR voert de taken met betrekking tot de rekening-courant uit namens de griffier van de gerechten.

  c. Aanvrager van de rekening-courant:

  de natuurlijk persoon of rechtspersoon die met het LDCR een rekening-courantverhouding voor geheven en te heffen griffierechten is aangegaan, ook te noemen de rekening-couranthouder.

  d. Gebruiker van de rekening-courant:

  de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de betreffende rekening-courant mag gebruiken.

 • Artikel 6 lid 2 wordt vervangen door:

  • 2. De rekening-courantverhouding met de rekening-couranthouder wordt beëindigd wanneer deze in staat van faillissement wordt verklaard. Het op dat moment verschuldigde bedrag is direct opeisbaar.

 • Artikel 7 wordt vervangen door:

  Het op de rekening-courant verrekende griffierecht wordt onmiddellijk nadat dit recht verschuldigd is geworden als betaald beschouwd.

De Regeling rekening-courant griffierechten 2014 treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2014.

Aldus vastgesteld door de griffier op 19 februari 2014

WIJZIGING VAN DE TOELICHTING BIJ DE ‘REGELING REKENING-COURANT GRIFFIERECHTEN 2014’

Waar staat ‘deelnemer’ moet gelezen worden ‘rekening-couranthouder’.

 • Toelichting bij artikelen 1 en 2 wordt als volgt gewijzigd:

  Nadat het verzoek tot het openen door het LDCR is ontvangen wordt de ontvangst bevestigd bij de aanvrager. Zodra alle informatie verstrekt en geverifieerd is, beslist het LDCR omtrent de toekenning van de aanvraag binnen drie werkdagen.

 • Het volgende komt te vervallen:

  De RC kent twee mogelijkheden: de zogenaamde kantoor-RC en de individuele RC. Een kantoor-RC kan meerdere individuele RC’s bevatten. Indien men aan een al bestaande kantoor-RC wil deelnemen dan wordt ook daartoe een verzoek bij het LDCR ingediend.

 • De laatste alinea van de toelichting van artikel 1 en 2 wordt als volgt gewijzigd:

  Relevante wijzigingen met betrekking tot de rekening-courant, de rekening-couranthouder of de rekening-courantgebruiker, zoals adres- of kantoorwijzigingen, beëindiging enz. worden door de rekening-couranthouder doorgegeven aan het LDCR. Dit geschiedt schriftelijk of per e-mail.

  Wanneer één van zijn rekening-courantgebruikers van kantoor wijzigt is de rekening-couranthouder verantwoordelijk voor de interne afwikkeling en onderlinge verrekening van geboekte griffierechtvorderingen.

 • De zesde alinea van de toelichting bij artikelen 3, 4 en 5 wordt als volgt gewijzigd:

  Indien er sprake is van een rekening-courant met meerdere gebruikers dan ontvangt de rekening-couranthouder één (totaal)overzicht met factuur voor alle betreffende gebruikers van de rekening-courant.

  Per abuis is een onjuist e-mailadres vermeld. Het e-mailadres van de vraagafhandeling van de afdeling financiën moet zijn financien.ldcr@rechtspraak.nl

Naar boven