Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - CentrumStaatscourant 2014, 5411Verkeersbesluiten

Logo Amsterdam - CentrumVerkeersbesluit electrisch oplaadpunt Plantage Muidergracht 4

Datum: 6 februari 2014

Nr. : 2014-8772

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het mandaatsbesluit van het dagelijks Bestuur van 4 september 2012,

Overwegende:

  • -dat conform centraal stedelijk beleid een oplaadpunt voor elektrische auto’s wordt geplaatst;

  • -dat conform mondelinge overeenkomst tussen centrale stad en stadsdeel Centrum 2 parkeervakken zijn aangewezen ter hoogte van de Plantage Muidergracht 4 en dat deze overeenkomst hiermee ook schriftelijk is;

  • -dat hiervoor een verkeersbesluit genomen dient te worden;

  • -dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam;

  • -dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

  • -dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen het stadsdeel Centrum;

Besluit:

1.door het plaatsen van een verkeersbord conform model E08 met onderbord ‘uitsluitend opladen elektrische voertuigen’ van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, worden 2 belanghebbenden-parkeerplaatsen ingericht op de volgende locatie:

Plantage Muidergracht 4 te Amsterdam;

1.dat dit besluit in werking treedt zodra het bord onder 1 geplaatst is;

Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum, namens deze, P.Kleijn,

Directeur Schoon en Heel

Stadsdeel Centrum

Op grond van artikel 7.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u, als uw belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, directie Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. In spoedeisende gevallen kunt u bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, nadat u bezwaar heeft gemaakt, bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U betaalt hiervoor griffierechten.