Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - CentrumStaatscourant 2014, 5410Verkeersbesluiten

Logo Amsterdam - CentrumVerkeersbesluit Spiegelgracht 28

Datum: 17 februari 2014

Nr. : 2014-10596

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het mandaatsbesluit van het dagelijks Bestuur van 4 september 2012,

Overwegende:

  • -dat de gehandicaptenparkeerplaats aan de Spiegelgracht 28 in verband met het overlijden van mevrouw S. Wijnberg moet worden opgegeven;

  • -dat hiervoor een verkeersbesluit genomen dient te worden;

  • -dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam;

  • -dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

  • -dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen het stadsdeel Centrum

Besluiten

  • 1.door het verwijderen van het bord model E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voorzien van onderbord en het verwijderen van ondersteunende markeringen (RVV 1990) de gehandicaptenparkeerplaats aan de Spiegelgracht ingericht voor mevrouw S. Wijnberg met kenteken 56-LT-GK op te heffen;

  • 2.dat dit besluit in werking treedt zodra het bord en onderbord alsmede de markeringen zijn verwijderd;

  • 3.dat de aan mevrouw S. Wijnberg vergunde gehandicaptenparkeerplaats aan de Spiegelgracht 28 als zodanig zal worden verwijderd en zal worden toegevoegd aan het reguliere parkeerareaal;

Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum, namens deze, P.Kleijn,

Directeur Schoon en Heel

Stadsdeel Centrum

Op grond van artikel 7.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u, als uw belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, directie Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. In spoedeisende gevallen kunt u bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, nadat u bezwaar heeft gemaakt, bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U betaalt hiervoor griffierechten.