Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - CentrumStaatscourant 2014, 5402Verkeersbesluiten

Logo Amsterdam - CentrumVerkeersbesluit Kloveniersburgwal 51

Datum: 17 februari 2014

Nr. : 2014-10611

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het mandaatsbesluit van het dagelijks Bestuur van 4 september 2012,

Overwegende:

  • -dat de aanvrager de heer Louis A. van Gasteren met kenteken SP-FZ-61 is het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart “bestuurder”;

  • -dat er geen garage of oprit aanwezig is en dat er in de directe omgeving sprake is van een hoge parkeerdruk;

  • -dat de aanvrager slecht ter been is en dat een parkeerplaats moet worden toegekend zo dicht mogelijk bij het woonadres met een maximum van 100 meter van het woonadres van de aanvrager;

  • -dat er bij langdurige afwezigheid van de invalide door middel van een zak over het bord de parkeerplaats tijdelijk aan het normale parkeerareaal wordt teruggegeven;

  • -dat de aanvrager woonachtig is op het adres genoemd in de aanvraag;

  • -dat hiervoor een verkeersbesluit genomen dient te worden;

  • -dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam;

  • -dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

  • -dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen het Stadsdeel Centrum;

Besluiten

1.door het wijzigen van het onderbord van (oud) ZJ-66-FD in (nieuw) SP-FZ-61 behorende bij het bord model E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, ten behoeve van de bestaande gehandicaptenparkeerplaats aan de Kloveniersburgwal 51 uitsluitend bestemd voor het door de heer van Gasteren in gebruik zijnde motorvoertuig met kentekennummer

SP-ZF-61;

1.dat dit besluit in werking treedt zodra het bord onder 1 geplaatst is;

Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum, namens deze, P.Kleijn,

Directeur Schoon en Heel

Stadsdeel Centrum

Op grond van artikel 7.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u, als uw belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, directie Bedrijfsvoering, afdeling Juridische Zaken, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. In spoedeisende gevallen kunt u bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, nadat u bezwaar heeft gemaakt, bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U betaalt hiervoor griffierechten.