Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2014, 532Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 6 januari 2013, nr. 463314, houdende wijziging van de vergoedingen voor rechtsbijstandverleners

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000;

Besluit:

Artikel 1

Het basisbedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 wordt vastgesteld op: € 105,96.

Artikel 2

De vergoeding, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 wordt vastgesteld op: € 18,94.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 januari 2013

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven.

TOELICHTING

Ingevolge artikel 3, tweede lid, van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 worden het basisbedrag dat rechtsbijstandverleners op basis van een toevoeging ontvangen en de vergoeding van administratieve kosten die in het kader van de rechtsbijstandverlening worden gemaakt, jaarlijks door de Minister van Veiligheid en Justitie gewijzigd met een percentage dat overeenkomt met 0,6 x (A-B) + (0,4 x C).

In de onderdelen a tot en met d van deze bepaling wordt verklaard waar in deze berekening A, B en C voor staan. Voor 2014 komt de toe te passen indexering uit op 0,010611.

Voor de aanpassing van de bedragen met ingang van 1 januari 2014 zijn relevant de ontwikkelingen van de indexen in CAO lonen, arbeidsproductiviteit en consumentenprijsindex. De procentuele stijging van de CAO lonen is berekend op 0,014019. De procentuele stijging van de arbeidsproductiviteit is op basis van CBS-gegevens berekend op 0,012693. De consumentenprijsindex is berekend op 0,024538. De resulterende indexeringsfactor =0,6*(0,014019-0,012693)+0,4*0,024538 is afgerond 0,010611.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven.