Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2014, 522Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kenniskwartier Noord en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, Amsterdam

Kennisgeving

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikelen 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 18 december 2013 het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld.

Bij besluit van gelijke datum en nummer heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Bestemmingsplan

De gemeente heeft, ter verdere uitvoering van het door de gemeenteraad in 2011 vastgestelde Uitvoeringsbesluit Kenniskwartier, het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord vastgesteld. Het plangebied wordt globaal begrensd door aan de noordzijde het talud van de A10, aan de oostzijde de Parnassusweg / Buitenveldertselaan, aan de zuidzijde de De Boelelaan, aan de zuidwestzijde de schoolwerktuinen en aan de westzijde de Gustav Mahlerlaan.

Ten noorden van de Gustav Mahlerlaan voorziet het bestemmingsplan in een gemengd woon- en werkprogramma van 143.000 m2. Daarbinnen is een flexibele functionele invulling mogelijk, met wonen tot maximaal 80.000 m2, kantoren tot maximaal 70.000 m2, een voorzieningenprogramma tot maximaal 18.000 m2, en een hotelprogramma tot maximaal 28.000 m2. Er is niet gekozen voor een directe eindbestemming, maar voor een nader uit te werken bestemming.

Voor de ten zuiden van de Gustav Mahlerlaan gelegen sportvelden voorziet het eerder vastgestelde uitvoeringsbesluit in verplaatsing, waarna op de plaats van de huidige velden met name woningbouw zal plaatsvinden. Naar verwachting zal dit niet binnen de plantermijn van het bestemmingsplan gebeuren. Om die reden worden de sportvelden in het bestemmingsplan overeenkomstig de bestaande situatie bestemd.

Voor wat betreft het bestaande tankstation aan de Buitenveldertselaan geldt dat het uitvoeringsbesluit erin voorziet dat dit zal verdwijnen. Naar verwachting zal dit plaatsvinden binnen de plantermijn. Er is voor gekozen het tankstation in beginsel conserverend te bestemmen, en daarbij een wijzigingsmogelijkheid op te nemen die uiteindelijk in de gewenste situatie voorziet.

Voor een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, wordt kortheidshalve verwezen naar het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van 18 december 2013.

Exploitatieplan

De gemeenteraad heeft tevens besloten om geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om in een exploitatieplan een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen.

Ter inzage

Het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord met bijbehorende stukken en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, liggen met ingang van 16 januari 2014 totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken, ter inzage op hierna genoemde adressen:

  • Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.centrum.amsterdam.nl .

  • Het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.zuid.amsterdam.nl .

  • Loket Tripolis van stadsdeel Zuid, Burgerweeshuispad 301, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.zuid.amsterdam.nl .

Het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1004BPGST-VG01.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Amsterdam naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 17 januari 2014 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest.

Een belanghebbende kan met ingang van 17 januari 2014 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit geen exploitatieplan vast te stellen.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Crisis- en Herstelwet

Het project Amsterdam Zuidas is aangewezen als gebiedsontwikkeling met nationale uitstraling (bijlage II, Aa nummer 3 bij de crisis- en herstelwet). De ontwikkeling van het Kenniskwartier Noord maakt daarvan onderdeel uit. Als gevolg daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Amsterdam, 15 januari 2014

burgemeester en wethouders, A.H.P. van Gils secretaris

E.E. van der Laan burgemeester