Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2014, 5195Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 februari 2014, 2014-0000021952, tot wijziging van de Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet in verband met de jaarlijkse wijziging van de bij die regeling behorende bijlage 3, tabel B en de toevoeging van het bestemmingsland Verenigde Arabische Emiraten in de bijlagen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 8, eerste lid, en 10, eerste lid, van het Besluit voorzieningen Remigratiewet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet wordt als volgt gewijzigd:

A

In tabel A van Bijlage 1 worden in de alfabetische rangschikking het volgende bestemmingsland en de daarbij behorende bedragen ingevoegd:

Verenigde Arabische Emiraten (VAE)

532,–

266,–

53,–

B

In tabel B van Bijlage 1 worden in de alfabetische rangschikking het volgende bestemmingsland en de daarbij behorende bedragen ingevoegd:

Verenigde Arabische Emiraten (VAE)

36,–

19,–

5,–

C

In Bijlage 2 worden in de alfabetische rangschikking het volgende bestemmingsland en de daarbij behorende bedragen ingevoegd:

Verenigde Arabische Emiraten (VAE)

364,–

60,–

D

In tabel A van Bijlage 3 worden in de alfabetische rangschikking het volgende bestemmingsland en de daarbij behorende categorie ingevoegd:

Verenigde Arabische Emiraten (VAE)

B

E

Bijlage 3, tabel B, wordt vervangen door Bijlage 3, tabel B, die is opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

F

In Bijlage 4 wordt in het opschrift ‘per 1 januari 2013’ vervangen door: per 1 januari 2014.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, met uitzondering van Artikel I, onderdeel E, terug tot en met 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 februari 2014

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher.

BIJLAGE

Bijlage 3, tabel B

Bruto periodieke remigratie-uitkering per 1-3-2014

 

Indexering 2014: -0,50%

Remigratie vóór 1-april-2000

Remigratie op of na 1-april-2000

Leefsituatie,

Geen Zvw

Zvw

Geen Zvw

Zvw

categorie

Geen AOW

AOW

Geen AOW

AOW

Geen AOW

AOW

Geen AOW

AOW

Samenwonend

               
 

A

422,02

422,02

422,02

423,97

494,65

494,65

510,54

512,63

 

B

490,08

490,08

490,12

494,86

574,43

574,43

610,06

613,18

 

C

703,36

703,36

724,47

731,31

824,41

824,41

920,16

916,31

 

D

422,02

422,02

422,02

422,63

494,98

494,65

500,37

500,29

 

E

490,16

490,08

490,18

501,06

579,09

574,43

651,33

657,31

 

F

714,94

703,36

750,02

743,50

842,57

824,41

953,57

920,62

Frankrijk

G

422,02

422,02

422,02

439,08

494,65

494,65

558,50

574,04

Griekenland

H

422,02

422,02

422,02

430,36

494,65

494,65

564,09

571,61

Italië

I

490,08

490,08

490,21

504,51

574,43

574,43

649,64

657,45

Tsjechië

J

490,08

490,08

490,14

496,60

574,43

574,43

623,33

627,35

Slovenië

K

490,08

490,08

490,15

497,83

574,43

574,43

632,72

637,32

Portugal

L

490,16

490,08

490,16

499,28

579,09

574,43

643,98

649,06

Eén-ouder

                 
 

A

381,18

381,18

381,18

382,94

446,79

446,79

454,61

456,71

 

B

444,70

444,70

444,70

449,03

521,24

521,24

538,81

542,89

 

C

630,75

630,75

645,02

655,81

739,31

739,31

792,85

795,66

 

D

381,18

381,18

381,18

381,73

446,79

446,79

449,25

449,90

 

E

444,70

444,70

444,70

454,66

523,15

521,24

556,06

564,86

 

F

638,41

630,75

661,49

666,75

752,89

739,31

817,72

802,38

Frankrijk

G

381,18

381,18

381,18

396,59

446,79

446,79

471,83

490,91

Griekenland

H

381,18

381,18

381,18

388,71

446,79

446,79

479,73

489,21

Italië

I

444,70

444,70

444,70

457,79

521,24

521,24

554,52

566,04

Tsjechië

J

444,70

444,70

444,70

450,62

521,24

521,24

545,44

550,82

Slovenië

K

444,70

444,70

444,70

451,73

521,24

521,24

550,10

556,39

Portugal

L

444,70

444,70

444,70

453,05

523,15

521,24

555,58

562,95

Alleenstaand

               
 

A

294,96

294,96

294,96

296,32

345,73

345,73

353,55

355,18

 

B

344,87

344,87

344,87

348,23

404,23

404,23

420,64

424,74

 

C

490,08

490,08

490,25

509,55

574,43

574,43

611,45

624,22

 

D

294,96

294,96

294,96

295,38

345,73

345,73

348,19

348,69

 

E

344,87

344,87

344,87

352,59

404,23

404,23

435,47

445,22

 

F

490,16

490,08

490,41

518,05

579,09

574,43

617,68

628,09

Frankrijk

G

294,96

294,96

294,96

306,88

345,73

345,73

370,77

385,76

Griekenland

H

294,96

294,96

294,96

300,79

345,73

345,73

378,67

386,15

Italië

I

344,87

344,87

344,87

355,02

404,23

404,23

432,84

445,58

Tsjechië

J

344,87

344,87

344,87

349,46

404,23

404,23

426,57

432,25

Slovenië

K

344,87

344,87

344,87

350,32

404,23

404,23

430,71

437,52

Portugal

L

344,87

344,87

344,87

351,34

404,23

404,23

435,56

443,74

TOELICHTING

De onderhavige wijziging van de Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet betreft de jaarlijkse wijziging van de bij die regeling behorende bijlage 3, tabel B. Daarnaast wordt het bestemmingsland Verenigde Arabische Emiraten (hierna VEA) in de bijlagen toegevoegd.

Op grond van artikel 8, eerste lid, van het Besluit voorzieningen Remigratiewet worden de vastgestelde bruto bedragen van de remigratie-uitkering jaarlijks aangepast. Op grond van dit artikel is de vastgestelde maatstaf de helft van het percentage waarmee de bijstandsnormen in het voorafgaande kalenderjaar zijn gewijzigd. Dit percentage bedraagt -1% voor het jaar 2013.

Bij de vaststelling van de nieuwe bedragen van de remigratie-uitkering zijn de netto-bedragen zoals die gelden vanaf 1 april 2000 als uitgangspunt gehanteerd. De bedragen van voor 1 april 2000 zijn niet aan deze jaarlijkse wijziging onderhevig. Gezien de verlaging van de bijstandsnormen zijn de netto-bedragen van het jaar 2013 voor het jaar 2014 verlaagd met 0,5%. De hieruit resulterende bedragen zijn vervolgens gebruteerd met de inhoudingsgegevens zoals die vanaf 1 januari 2014 gelden. Omdat de bedragen worden verlaagd, is een terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 niet geoorloofd. Indien de verlaging door systeemtechnische noodzaak toch eerder is ingevoerd, zal het voortijdige in de uitkering ontstane verschil worden gecompenseerd.

Op grond van artikel 10, eerste en tweede lid, in samenhang met artikel 8, tweede lid, van het Besluit voorzieningen Remigratiewet kunnen de bedragen van de tegemoetkoming in de kosten van de zelf af te sluiten verzekering tegen ziektekosten in het bestemmingsland worden aangepast. Deze bedragen zijn per 1 januari 2014 niet aangepast. Wel is in de titel van bijlage 4 bij de Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet de datum aangepast.

De uitkeringshoogten voor de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) moeten worden vastgesteld, omdat deze nog niet bestaan. Voor het eerst is deze remigratiebestemming gekozen bij doormigratie of bij remigratie door een asielgerechtigde, die een bestemmingsland mag kiezen dat afwijkt van zijn herkomstland.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, omdat zo spoedig mogelijk duidelijkheid moet bestaan over de hoogte van bedragen voor de uitkeringen en werkt, met uitzondering van onderdeel E, terug tot en met 1 januari 2014. Terugwerkende kracht voor de genoemde onderdelen is noodzakelijk ten behoeve van de uitvoeringsorganisaties, omdat reeds uitkeringen aan remigranten in de VAE worden verstrekt.

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor burgers en bedrijven.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher.