Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en VechtstreekStaatscourant 2014, 5178Vergunningen

Vergunning Afvalzorg Deponie BV Zeeasterweg 42, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Kennisgeving ontwerp beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor: een andere lozingseis voor chloride in afvalwater

Aanvrager: Afvalzorg Deponie BV

Locatie: Zeeasterweg 42

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen tot en met 2 april 2014 ter inzage,

  • in het gemeentehuis van de gemeente Lelystad, Stadhuisplein 2 te Lelystad op werkdagen van 8.30 – 12.00 uur;

  • bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Botter 14-15 te Lelystad op werkdagen tijdens kantooruren;

Tevens zal de beschikking voor een ieder toegankelijk zijn via de website http://www.ofgv.nl/beschikkingen/.

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het bevoegd gezag p/a Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek(OFGV), Postbus 2341, 8203 AH Lelystad. Voor het inbrengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de OFGV, telefoonnummer: 088-6333000.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.