Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Nieuw-WestStaatscourant 2014, 5103Verkeersbesluiten

Logo Amsterdam - Nieuw-WestInstellen eenrichtingsverkeer vijftal dwarsverbindingen Esther de Boer-van Rijkstraat

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994),  het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), de Verordening op de stadsdelen en de Algemene Wet Bestuursrecht

Overwegingen ten aanzien van het besluit

de Esther de Boer-van Rijkstraat en Marie van Westerhovenstraat onderdeel uitmaken van de wijk Slotervaart in stadsdeel Nieuw-West; de Esther de Boer- van Rijkstraat onder andere uit een vijftal ‘dwarsstraten’ bestaat, welke tussen de Marie van Westerhovenstraat en de Esther de Boer-van Rijkstraat (noord-zuidelijk gelegen verbinding) zijn gelegen; in 2009 de deelraad van Slotervaart besloten heeft dat de directe omgeving van de Esther de Boer-van Rijkstraat en Marie van Westerhovenstraat in aanmerking komt voor grootschalig onderhoud; dit tot gevolg heeft dat de openbare ruimte medio 2014 opnieuw wordt ingericht, teneinde aan de huidige kwaliteitseisen en wensen van bewoners tegemoet te komen; in juli 2013 een defintief ontwerp voor de openbare ruimte van het gebied in kwestie is opgesteld, welke op 8 oktober 2013 door het dagelijks bestuur is vastgesteld;bewoners en ondernemers in het proces konden participeren in de vorm van een ideeënsessie, welke is gehouden op 25 juni 2012, en een inspraakavond op 25 april 2013;in het definitief ontwerp de wegbreedte van de dwarsstraten in kwestie grotendeels ongewijzigd is gebleven;hiermee op verzoek van bewoners voldoende ruimte voor de groenvoorzieningen behouden kon blijven;het bovengenoemde echter tot gevolg heeft dat voertuigen hier elkaar ook in de beoogde eindsituatie niet in twee richtingen kunnen passeren;in het definitief ontwerp op de betreffende vijf dwarsstraten daarom een eenrichtingsregime is beoogd, teneinde de doorstroming te allen tijde te kunnen blijven waarborgen;het stadsdeel het wenselijk acht dat de doorstroming op wegen gewaarborgd blijft;het stadsdeel, gelet op bovengenoemde, besloten heeft om op de vijf dwarsstraten van de Esther de Boer- van Rijkstraat, gelegen tussen de Marie van Westerhovenstraat en de Esther de Boerstraat (noord-zuidelijk gelegen verbinding), een eenrichtingsregime in te stellen;hierbij de volgende rijrichtingen per dwarsstraat, bezien van noord naar zuid, van kracht zullen zijn:- eerste dwarsstraat: van west naar oost;- tweede dwarsstraat: van oost naar west;- derde dwarsstraat: van west naar oost;- vierde dwarsstraat: van oost naar west;- vijfde dwarsstraat: van west naar oost;het stadsdeel daarnaast besloten heeft om fietsers en bromfietsers op bovengenoemd eenrichtingsverkeer uit te zonderen;deze maatregel bewerkstelligd kan worden door het plaatsen van de borden C2/C3 inclusief onderborden OB54 (uitgezonderd fietsers en bromfietsers);door het uitzonderen van langzaam verkeer op het eenrichtingsregime de dwarsstraten optimaal bereikbaar blijven voor langzaam verkeer;het instellen van eenrichtingsverkeer geen gevolgen heeft voor de bereikbaarheid van het gebied, aangezien de omrijafstanden minimaal zijn;het waarborgen van de doorstroming in deze zwaarder weegt dan de eventuele overlast die door het instellen van eenrichtingsverkeer kan ontstaan;het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de bruikbaarheid van de weg te waarborgen; er overleg is gevoerd met de politie en dat zij positief heeft geadviseerd;de genoemde weggedeeltes onder beheer zijn van en gelegen zijn binnen de grenzen van stadsdeel Nieuw-West.

BESLUIT

  • 1.eenrichtingsverkeer in te stellen op een vijftal dwarsverbindingen in de Esther de Boer- van Rijkstraat, gelegen tussen de Marie van Westerhovenstraat en Esther de Boer- van Rijkstraat (noord-zuidelijk gelegen verbinding), door het plaatsen van de borden C2/C3 uit bijlage 1 van het RVV 1990 waarbij de navolgende rijrichtingen van kracht zullen zijn (gezien van noord naar zuid):

- eerste dwarsstraat: van west naar oost;

- tweede dwarsstraat: van oost naar west;

- derde dwarsstraat: van west naar oost;

- vierde dwarsstraat: van oost naar west;

- vijfde dwarsstraat: van west naar oost;

  • 1.fietsers en bromfietsers op het eenrichtingsregime in de vijf dwarsstraten van de Esther de Boer- van Rijkstraat, zoals genoemd in besluitpunt 1, uit te zonderen door het plaatsen van onderborden OB54;

  • 2.de bebording te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

Amsterdam, 19 februari 2014

Namens deze, mevrouw M. Muller, de heer A. Baâdoud
stadsdeelsecretaris voorzitter

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West, postbus 2003,1000 CA Amsterdam.

Een bezwaarschrift dient de gronden van het bezwaar te vermelden en een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een datum en naam, adres en handtekening van de belanghebbende. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, dan dient deze een volmacht van u mee te sturen. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan hangende de behandeling van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht  U moet dan wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.